Sociale top 26 september 2017 – Toespraak Philippe Van Muylder

26 september 2017. Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Sociale top. Toespraak PVM

*Ter gelegenheid van de Sociale Top op 5 oktober 2016 hadden we

*– een positieve evolutie vastgesteld m.b.t. de economische en sociale dialoog in ons gewest;

– en een eerste balans (eveneens positief) opgemaakt van een vernieuwende methodologie: ‘gedeelde prioriteiten’.

Deze werkmethode beoogde (en doet dat nog steeds) een bepaald aantal grote werven waaraan ‘gemeenschappelijk’ moest worden gewerkt, zowel door de overheid als de Brusselse sociale gesprekspartners,

waarbij werd ingegrepen nog vóór het opstellen van de voorontwerpen van ordonnantie.

Deze manier van werken laat toe om na te gaan of er een consensus bestaat (en er een te zoeken) over de grote lijnen van de beoogde dossiers …

En het moet gezegd dat deze nieuwe praktijk de dialoog tussen de sociale gesprekspartners en de regering ontegensprekelijk vlotter heeft doen verlopen: ik denk bijvoorbeeld aan de reorganisatie van de stages of aan de hervorming van het ‘doelgroepenbeleid’.

 

*Vandaag, ter gelegenheid van de Sociale Top, moeten de gewestregering en de Economische en Sociale Raad de kansen grijpen die deze nieuwe methode voor het uitwerken van Brusselse normen biedt. Een methode gebaseerd op luisterbereidheid en wederzijds respect en vertrouwen …

Het is in die geest dat de Brusselse sociale gesprekspartners hun dialoog met de regering willen voortzetten tot aan het einde van deze legislatuur.

***

 

Wat stellen we een jaar na de Sociale Top van oktober 2016 vast?  

 1. *Er is op meerdere vlakken vooruitgang geboekt, met name:
 • * (ik heb het er net over gehad) de hervorming van de doelgroepen;
 • de hervorming van de economische steun aan ondernemingen (waarvoor de opvolging van de uitvoeringsbesluiten nog moet worden verzekerd);
 • het sluiten van beheersovereenkomsten met Actiris en Bruxelles-Formation;
 • de oprichting van het nieuwe Brusselse Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven (BAOB) (en de deelname van de sociale gesprekspartners aan de beheersorganen ervan);
 • de start van de uitvoering van de Brusselse SBA;
 • de start van de uitvoering van het Brusselse GPCE;
 • de goedkeuring van een kaderordonnantie inzake anti-discriminatie, die (bijna) alle gewestelijke bevoegdheden dekt …
 1. *Een bepaald aantal maatregelen wordt momenteel geconcretiseerd:
 • *de tenuitvoerlegging van een Brussels Industrieplan, dat vooruitzichten m.b.t. de digitale economie bevat;
 • de voortgang van het sectorale overleg en van projecten inzake opleidings- en tewerkstellingscentra;
 • het princiepsakkoord betreffende de harmonisering van het opleidingsveld, waarvan de regelgeving nog altijd verzekerd wordt door twee onderscheiden instanties (Bruxelles-Formation en SFPME);
 • de toevoeging van een 11de doelstelling aan as 1, betreffende de grote investeringen inzake mobiliteit (het openbaar vervoer, de tunnels, de fietspaden, de parkings en de taxi’s), waarvoor de samenwerkingsregels met de regering nog moeten worden vastgelegd;
 • Het betrekken van de Brusselse sociale gesprekspartners bij het beheer van de Haven van Brussel.

 

 1. *Volgens ons moeten twee dossiers hoogdringend worden aangepakt, in overeenstemming met de engagementen die zijn opgenomen in het Vormingsplan en in de Beheersovereenkomsten, betreffende:
  • *de oprichting van cellen omschakeling tewerkstelling-opleiding;
  • de hervorming van de PWA-cheques.

 

 1. *Ten slotte is er volgens ons intwee specifieke dossiers sprake van een algemeen gebrek aan overleg:
 • *het dossier van de fiscale hervorming;
 • en verder de materies sociale zaken-gezondheid in het algemeen (met name de oprichting van Iriscare en het gezondheidsplan/plan hulp aan personen).

We denken dat we deze situatie moeten rechtzetten als we de kwaliteit van het overleg dat tot nu toe plaatsvond, willen verduurzamen.

 

*Voor het komende jaar wensen de sociale gesprekspartners bovendien dat de regering met hen over de volgende prioriteiten een overeenstemming bereikt: 

 • mobiliteit;
 • sociale zaken/gezondheid (waaronder de kinderbijslag – die de raad voortaan wenst te behandelen als, mutatis mutandis, ‘gedeelde prioriteit’ – de zelfstandigheidsverzekering en de effectieve oprichting van Iriscare);
 • administratieve vereenvoudiging;
 • het Brusselse Industrieplan;
 • de ontwikkeling van een visie voor het Brusselse handelsbeleid;
 • de Grootstedelijke gemeenschap;
 • de uitbreiding van de maatregelen inzake kringloopeconomie;
 • de creatie van een unieke instantie voor lokaal overleg over tewerkstelling en opleiding, met het oog op de omkadering van plaatselijke initiatieven en het stroomlijnen van de instrumenten ervan.

 

*Ten slotte wensen de sociale gesprekspartners in de marge van de Strategie 2025 de aandacht van de regering te vestigen:

op enerzijds huisvesting, wat voor veel Brusselaars een belangrijke factor van maatschappelijke kwetsbaarheid vormt; er werden grote hervormingen gerealiseerd, maar bepaalde maatregelen moeten nog worden aangenomen, waaronder met name de oprichting van een universeel huurwaarborgfonds alsook alle maatregelen ter bestrijding van de uitzonderlijk hoge huurprijzen;

op anderzijds, met betrekking tot grote investeringen (as 1, doelstelling 6), de hoogdringendheid voor de gewestelijke overheden om een jaar na de goedkeuring van het federale masterplan, in samenspraak met het federale niveau, alle maatregelen te nemen om te verhinderen dat de Poelaertwijk (of het Poelaertplein) verwordt tot een grote stadskanker …

ten slotte, op het dossier van de vluchten boven het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarin de sociale partners akte hebben genomen van de uitspraak van 19 juli 2017 van de Rechtbank van Eerste Aanleg. Ze herhalen de conclusie van het initiatiefadvies dat op 15 februari 2017 door de Economische en Sociale Raad werd aangenomen: ze vinden het opportuun een nauw politiek overleg op te zetten, samen met alle sociale partners, en ze wensen er constructief aan deel te nemen.

BST_2017_Voorzitter ESR_NL

Geplaatst in