Grote doelstellingen

Geplaatst op

Pijler 1: Engagementen van het Gewest

Download hier het ondertekende document (PDF – 2Mb)

Doelstelling 1: Uitvoering van de zesde staatshervorming

Ingevolge de zesde staatshervorming is de Regering van start gegaan met de overname van de verschillende bevoegdheden en de daaraan verbonden beleidsvoorzieningen.

Om de zesde staatshervorming met succes te kunnen uitvoeren, moet voldaan worden aan een reeks voorwaarden, meer bepaald:

 • Transversale benadering van de aangelegenheden die gekoppeld zijn aan de zesde staatshervorming (verwijzing naar andere engagementen);
 • De prospectieve aspecten die aansluiten bij de vaststellingen;
 • Nadere bepaling van de timing;
 • Betere precisering van de algemene doelstellingen van dit engagement, voor wat betreft:
  • De vereenvoudiging en de leesbaarheid van de beleids-voorzieningen;
  • De rechtszekerheid bij de overgang tussen de beleids-voorzieningen (en de evaluatie van de positieve en negatieve gevolgen van de hervormingen voor de bedrijven, de sectoren en de werknemers);
  • De interregionale concurrentie en de kadering van de beleidsvoorzieningen in een interregionale logica, alsook de betrekkingen met de federale entiteit;
  • Het beheer van de budgetten die gekoppeld zijn aan de zesde staatshervorming;

Bijzondere aandacht zal uitgaan naar de activeringsmaatregelen, de vermindering van de werkgeversbijdragen en de maaltijdchequestelsels. Een doelgroepenbenadering zal centraal staan in de toekomststrategieën.

Verwezenlijking(en) van het tweede jaar

Verwezenlijkingen Beschrijving Indicatoren/Deliverable Illustratie
Doelgroepen

 

 

 

Opmaak van de nodige wetteksten na de goedkeuring van de oriëntatienota over het doelgroepenbeleid door de Ministerraad in juli 2016
 • Ordonnantie over de beschikbare tewerkstellingssteun in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bekendgemaakt in het BS
 • Besluiten van de BHR over oudere werknemers en de activeringsmaatregelen voor werkzoekenden voltooid, in uitvoering op 1 oktober 2017
 • Besluiten van de BHR over alternerend leren en werken en zelfstandige banen in voltooiing voor eerste lezing
 • Voorontwerp van ordonnantie sociaal ondernemerschap goedgekeurd in eerste lezing
 • Protocollen doelgroepen, PWA’s, vrijstellingen en outplacement ondertekend

freepik.com

Dienstencheques Evolutie en verbrusseling van het dienstenchequesysteem Ordonnantie houdende wijziging van de wet van 13 juli 2017 tot wijziging van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen:

 • Borg voor 5 jaar, mogelijkheid tot vereenvoudigde erkenning, vereenvoudiging van de procedures.

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 maart 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques

 • Het opleidingsfonds openstellen voor opleidingen die het mogelijk maken over te stappen naar andere beroepen in of buiten het dienstenchequesysteem.

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 februari 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques

 • Bijkomende indexering van het bedrag dat gestort wordt aan de erkende ondernemingen mits voldaan is aan 3 cumulatieve voorwaarden: naleving van de 60 %, goedgekeurd vormingsplan, diversiteitscharter ondertekend
 • Verbetering van de controlegegevens
 • Opdracht met het uitgiftebedrijf verlengd met 2 jaar tot 31 december 2019 aan voor het Gewest voordeligere voorwaarden

Stuurcomité

 • Initiatiefnemende Ministers: Minister-President, Minister van Economie en Tewerkstelling
 • Geassocieerde Ministers: Minister van Financiën en Begroting
 • Partners: ESR, de GOB, Actiris
 • Soort overleg : gedeelde doelstelling

Contacten

Kabinet Vervoort, iniatiefnemer Dhr. Jost Julien Hertogsstraat 7-9 1000 Brussel jjost@gov.brussels
Kabinet Gosuin, iniatiefnemer Dhr. Libert Vincent Botanic Building – Sint-Lazaruslaan 10, 12de verdieping 1210 Brussel vlibert@gov.brussels

Doelstelling 2: Uitwerking van een Brusselse Small Business Act

De Regering heeft zich ertoe verbonden na overleg met de sociale partners een soort handvest goed te keuren, de zogenaamde Small Business Act, die moet inspelen op de Brusselse realiteit en meer bepaald gericht is op het verbeteren van de betrekkingen tussen de overheid en de KMO’s/ZKO’s. Het is de bedoeling te beschikken over een administratie die « business friendly » is (onthaal, efficiëntie, overheidsopdrachten, administratieve vereenvoudiging, …) en zo te komen tot een sterkere ondersteuning van het ondernemerschap, een beter toegankelijke financiering, een gepersonaliseerde begeleiding van kandidaat-ondernemers en een klimaat dat nog meer bevorderlijk is voor de ontwikkeling van de KMO’s.

De Regering en de sociale partners ondersteunen de administratieve vereenvoudiging in een streven naar een optimale regeling.

In die context zal de Regering de knelpunten onderzoeken die jaarlijks worden gepubliceerd door Impulse, net zoals de analyses van andere actoren verbonden aan de ondernemerswereld om de SBA te verbeteren.

Verwezenlijking(en) van het tweede jaar

Verwezenlijkingen Beschrijving Indicatoren/Deliverable Illustratie
Pijler 1: Een ondernemersvriendelijke omgeving creëren (beleidswerven 8, 9 en 12 in de S2025)
 • Uitvoering van de sensibiliseringsstrategie voor ondernemerszin (maatregel 2 van de SBA)
 • Operationele vertaling van de ondernemerspakketten (maatregelen 3 en 4)
 • Uitvoering van de tweede en derde pijler van de sensibiliseringsstrategie: selectie van de laureaten van de tweede projectoproep (juni 2017) (maatregel 2)
 • Operationele voorbereiding van de ondernemerspakketten (oprichting en groei) wordt momenteel voltooid (voor 75% uitgevoerd, doel om van start te gaan begin 2018)
 • Oproep uitgeschreven tot het indienen van projecten om “de uitvoering van de SBA te begeleiden”, waarbij privépartners projecten konden voorstellen voor 10 maatregelen van de SBA die in 2017/18 voorrang moeten krijgen (selectie van de laureaten is bezig, behandeling door de Regering vóór 11/2017).
A1O7A
Pijler 2. Financiering toegankelijker maken (beleidswerf 7)
 • De toegang tot leningen, kapitaal en waarborgen verbeteren
 • Beoordeling en rationalisering van het openbaar financieringsaanbod (maatregel 26)
 • Operationele voorbereiding van de opdracht van kredietbemiddelaar (maatregel 33) (voor 75% uitgevoerd, doel om van start te gaan begin 2018).
 • Verhoging van het kapitaal van Brustart ten belope van 4 miljoen om de pre-commercialiseringsfase van innoverende projecten te ondersteunen (maatregel 30)
 • Ontwikkeling van het Nexttech-Plan dat bedoeld is om het ICT-ondernemerschap te steunen (maatregel 62).
img4 -achievement-18134_1920
Pijler 3. Inzetten op de diversiteit van de ondernemers (m/v) (beleidswerf 12)
 • Ondersteunen van sociale ondernemers en ondernemingen (Doelstelling 3.1.)
 • Ondersteunen van zelftewerkstelling voor werkzoekenden (Doelstelling 3.4.)
 • Nieuw wettelijk kader voor de sociale economie (maatregel 38): Goedkeuring van een oriëntatienota over de sociale economie (31/3/2017) en van het voorontwerp van ordonnantie over sociale ondernemingen (6/7/2017);
 • Financiering van innoverende sociale of op de kringloopeconomie gerichte ondernemingen (projectoproep sociale ondernemingen en be.circular) (maatregel 37/ 39A)
 • Operationalisering van de overgangspremie tussen werkloosheid en zelfstandig ondernemerschap: BBHR wordt voltooid met het oog op eerste lezing eind 2017 (maatregel 47)
img5-hands-1939895_1920
Pijler 4. Een (‘business friendly’) administratie voor ondernemers (beleidswerf 6)
 • Administratieve vereenvoudiging – enig loket voor subsidies en procedures van KMO’s (maatregel SBA 53A)
 • Administratieve vereenvoudiging – e-facturatie (maatregel 53B)
 • Betafase van een module voor het beheren van de steun aan ondernemingen op grond van de ordonnantie economische expansie is in ontwikkeling
 • Invoering van een module die het zowel voor de GOB als voor de gewestelijke entiteiten die het gewestelijk SAP-platform geïntegreerd hebben, gemakkelijker moet maken facturen in PDF-formaat te ontvangen
img6-1.2-SBA Simplificationadm

Stuurcomité

 • Initiatiefnemende Ministers: Minister van Economie en Tewerkstelling, Minister-President
 • Geassocieerde Ministers: Staatssecretaris bevoegd voor Wetenschappelijk Onderzoek, Staatssecretaris voor Digitalisering, Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, Minister van Leefmilieu
 • Partners: ESR, Impulse, GIMB, BEW (met inbegrip van BI&E), Innoviris, Agentschap Easybrussels, CIBG
 • Soort overleg : overlegde doelstelling

Contacten

Kabinet Vervoort, iniatiefnemer Dhr. Jost Julien Hertogsstraat 7-9 1000 Brussel jjost@gov.brussels
Kabinet Gosuin, iniatiefnemer Dhr. Vanloqueren Gaëtan Botanic Building – Sint-Lazaruslaan 10, 12de verdieping 1210 Brussel gvanloqueren@gov.brussels

Doelstelling 3: Rationalisering van de verschillende instellingen die diensten verlenen en ondersteuning bieden aan ondernemingen

Aansluitend bij de vorige doelstelling heeft de Regering een stappenplan goedgekeurd om conform de gewestelijke beleidsverklaring 2014-2019 over te gaan tot de rationalisering van de economische instrumenten. Daarbij verbindt ze zich op economisch vlak tot een grondige analyse van het Brusselse institutionele en organisatielandschap met het oog op een optimalisering van de instrumenten waarover ze beschikt.

De denkoefening inzake de rationalisering van de economische instrumenten is een aspect dat deel uitmaakt van een grotere werf waarmee men een gunstig klimaat beoogt voor de oprichting en ontwikkeling van ondernemingen op het Brussels grondgebied. Deze zal hand in hand gaan met andere economische prioriteiten uit de GBV zoals de herziening van de steunmaatregelen, met de goedkeuring van een Small Business Act en de uitwerking van nieuwe richtlijnen voor de toekenning van facultatieve subsidies.

De algemene doelstellingen van de hervorming zijn opgebouwd rond twee krachtlijnen:

 1. De efficiëntie van wat al bestaat verbeteren
  1. De overlapping beperken tussen de actoren om aan efficiëntie te winnen
  2. In alle noodzakelijke behoeften voorzien voor de ontwikkeling van de KMO’s en de ZKO’s
 2. Het beschikbare aanbod vereenvoudigen en de leesbaarheid ervan vergroten
  1. Zorgen voor grotere synergieën en complementariteit tussen de instellingen die de ondernemingen ondersteunen

Een business friendly administratie aanbieden, in de zin van een uniek loket dat diensten verleent en ondersteuning biedt aan de ondernemingen

Verwezenlijking(en) van het tweede jaar

Verwezenlijkingen Beschrijving Indicatoren/Deliverable Illustratie
Oprichting van het agentschap dat Atrium, Impulse en BIE zal samenvoegen in het UNO-gebouw Geleidelijke uitvoering van de beslissing van 22 oktober 2015 over de rationalisering van de economische instrumenten. Maart 2017: verhuis BIE naar het UNO-gebouw

Mei 2017: ordonnantie houdende oprichting van het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven goedgekeurd door het parlement

12 juli 2017: eerste AV en eerste RvB van het agentschap (publiekrechtelijke naamloze vennootschap met sociaal oogmerk).

Het personeel van 2 privaatrechtelijke vzw’s zal een openbaar statuut hebben.

img7-1.3-batiment-uno-agence
Openbaar/privaat begeleidingsnetwerk Zorgen voor een betere coördinatie en meer complementariteit tussen de instanties die ondernemingen begeleiden De projectoproep “begeleiding bij het ondernemerschap”, goed voor een budget van 1.650.000 euro, werd in 2016 afgesloten en is in 2017 geëvalueerd. De projecten werden verlengd. De geselecteerde projecten worden onderworpen aan een kwaliteitscharter dat gepubliceerd is op de website van BEW.

Er is een kadaster opgemaakt en gepubliceerd dat een overzicht biedt van het openbare dienstenaanbod voor ondernemingen, zodat de privé- en verenigingssector zich bij het indienen van voorstellen naar aanleiding van projectoproepen complementair kunnen positioneren ten aanzien van het reeds bestaande openbare dienstennetwerk (Atrium, Impulse, BIE, Plaatselijke Economieloketten, platformen voor zelftewerkstelling, enz.).

De denkoefening over de begeleiding van ondernemingen in de bedrijvencentra of de openbare incubatoren gaat verder en heeft al geresulteerd in de organisatie van regelmatige permanenties.

De dienst 1819 fungeert als ware toegangspoort voor ondernemers Het institutioneel landschap vereenvoudigen en leesbaarder maken voor de ondernemers Maart 2017: de rol en het beheer van de dienst 1819 zijn verduidelijkt en er zijn samenwerkingsovereenkomsten gesloten met de private en openbare actoren van de 3 polen (begeleiding, financiering en vestiging)

Mei 2017: in het UNO-gebouw is een fysieke ruimte ingehuldigd voor het ontvangen van ondernemers en projectdragers die na een individueel contact verdere sturing en begeleiding wensen. Dat initiatief vormt een aanvulling op de andere diensten van 1819 (met voortaan ook een website in het Engels)

img9-1819-_nl
Analyse van de financieringspool Studie Ernst & Young over de openbare financieringsproducten en -instellingen Nov 2016 – feb 2017: studie Ernst & Young

April 2017: 21 aanbevelingen voor de GIMB en het BWF aangenomen door de Regering

Opvolging van de uitvoering van de aanbevelingen met onder meer een vermindering van het aantal dochtermaatschappijen en een definiëring van de producten.

img10-1.3financement

Stuurcomité

 • Initiatiefnemende Minister: Minister van Economie en Tewerkstelling
 • Geassocieerde Ministers: Minister-President, Staatssecretaris voor Wetenschappelijk Onderzoek, Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, Staatssecretaris voor Digitalisering
 • Partners: ESR, Impulse, GIMB, BEW (incl. BI&E), Innoviris, Atrium, Citydev, CIBG, BIM
 • Soort overleg : overlegde doelstelling

Contact

Kabinet Gosuin, iniatiefnemer Mevr. Flahaut Anne Botanic Building – Sint-Lazaruslaan 10, 12de verdieping 1210 Brussel aflahaut@gov.brussels

Doelstelling 4: Evaluatie en heroriëntering van de steun aan ondernemingen naar activiteiten met een groot jobpotentieel en toegevoegde waarde

De evaluatie van de steun aan ondernemingen en de verschuiving hiervan naar ondersteuning bij de ontwikkeling van economische activiteiten met een groot jobpotentieel en toegevoegde waarde voor het Gewest staan voor de Regering voorop binnen deze doelstelling die wordt gekoppeld aan de werven met betrekking tot het gekruist werk-opleidingsbeleid en beroepen met een groot jobpotentieel zoals geïdentificeerd in de Strategie 2025.

De koppeling aan voorwaarden (bijv. inzake werk en / of opleiding) zal worden aangepast al naargelang van de verschillende soorten steun en in verhouding tot de hieraan verbonden bedragen. De Regering zal ook inzetten op een toename van de financieringsmiddelen en een verhoging van de investeringssubsidies voor grote ondernemingen, KMO’s en ZKO’s, die het hoogste percentage door Actiris geselecteerde werknemers hebben, via een pakket voor ondernemingssteun en een actief ondersteuningsbeleid voor de buurthandel.

Verwezenlijking(en) van het tweede jaar

Verwezenlijkingen Beschrijving Indicatoren/Deliverable Illustratie
Hervorming van de ondernemingssteun voor economische expansie Strategische en operationele krachtlijnen voor de uitvoering van de verbintenissen van de Strategie 2025 en de SBA in verband met ondernemingssteun, in het bijzonder KMO’s Oriëntatienota goedgekeurd door de Regering op 31/03/2017

Positief advies van de ESR over die oriëntatienota op 19/5/2017

A2O7B
Hervorming van de economische expansiesteun voor ondernemingen omzetten in wetgeving Voorontwerp van ordonnantie economische expansie

Door de Regering in eerste lezing goedgekeurd op 29/06/2017

Advies ESR en Actiris verwacht eind september.

Bekendmaking in het Belgisch Staatsblad gepland in het eerste kwartaal van 2018

Hervorming exportsteun voor ondernemingen: herziening van het BBHR houdende uitvoering van de ordonnantie van 13/01/1994 betreffende de bevordering van de buitenlandse handel van het BHG Door de Regering in derde lezing goedgekeurd op 18/07/2017 img13-1.4-export
De nieuwe ordonnanties voor het toekennen van steun aan ondernemingen om onderzoek, ontwikkeling en innovatie te bevorderen, laten goedkeuren door het Brussels Parlement. Die hervorming is bedoeld om de innovatieketen te verbeteren door in alle sleutelfases te zorgen voor een optimale financiering om te voldoen aan de behoeften van de innoveerders en de steunregelingen te vereenvoudigen (met inachtneming van het Europese rechtskader), zodat zij beter beantwoorden aan de verwachtingen van de begunstigden. Ontwerpordonnanties goedgekeurd door het Parlement, bekrachtigd en afgekondigd door de Brusselse Regering img14-1.4-inno

Stuurcomité

 • Initiatiefnemende Minister: Minister van Economie en Tewerkstelling
 • Geassocieerde Minister: Minister-President, Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, Staatssecretaris voor Wetenschappelijk Onderzoek
 • Partners: ESR, BEW (met inbegrip van BI&E), Impulse, Atrium, Innoviris, GIMB, BWF, Leefmilieu Brussel
 • Soort overleg : overlegde doelstelling

Contact

Kabinet Gosuin, iniatiefnemer M. Vanloqueren Gaëtan Botanic Building – Sint-Lazaruslaan 10, 12de verdieping 1210 Brussel gvanloqueren@gov.brussels

Doelstelling 5: Strategie ter versterking van de exportpromotie en de aantrekking van buitenlandse investeringen in het BHG

De doelstelling is de intensifiëring van de economische en handelsrelaties met de buitenlandse partners, rekening houdend met de specifieke kenmerken van het Brussels economisch weefsel. Aangezien België een kleine markt is, kan enkel in de expansie van de ondernemingen en nieuwe tewerkstelling worden voorzien door zich te richten op het buitenland. Het is de taak van de Regering om de Brusselse ondernemingen te steunen bij hun stappen op de internationale scène en om buitenlandse ondernemingen aan te trekken naar ons Gewest.

Verwezenlijking(en) van het eerste jaar

Verwezenlijkingen Beschrijving Indicatoren/Deliverable Illustratie
Heroriëntering van de financiële steun voor export (doelstelling 4 van de S2025) De financiële steunmaatregelen voor de export zijn herzien om de procedures te vereenvoudigen en de steun beter af te stemmen op de behoeften van de KMO’s, in het bijzonder de neo-exporteurs en vooral de starters. Er komt ook een stimulans om ondernemers ertoe aan te zetten een opleiding te volgen over de bijzonderheden van de internationale handel. Bedrijven die hun potentiële klanten willen uitnodigen naar België, zullen aanspraak kunnen maken op een nieuw soort financiële steun. Het is de bedoeling dat onze steun op die manier een zo hoog mogelijke return on investment oplevert in Brussel. Goedkeuring van de nieuwe regeling door de Regering (inwerkingtreding gepland op 01/01/2018)
Opname van Brussel Invest & Export in het nieuwe Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven (doelstelling 3 van de S2025) Geleidelijke uitvoering van de beslissing van 22 oktober 2015 in verband met de rationalisering van de economische instrumenten, waaronder de opname van de openbare economische instanties impulse.brussels, atrium.brussels en brussels invest & export in een nieuw agentschap voor de ondersteuning van het Brusselse bedrijfsleven om de middelen en het dienstenaanbod te rationaliseren.
 • Verhuis van BI&E naar het UNO-gebouw waarin Impulse en Atrium ondergebracht zijn (maart 2017)
 • Ordonnantie houdende oprichting van het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven goedgekeurd door het parlement (mei 2017)
 • Ondertekening van de oprichtingsakte van het BAOB, publiekrechtelijke naamloze vennootschap met sociaal oogmerk (3 juli 2017)
 • Eerste AV en eerste RvB van het Agentschap (12 juli 2017)
Het netwerk van economische en handelsattachés (EHA) dynamischer maken / optimaliseren Het netwerk van economische en handelsattachés fungeert als eerste aanspreekpunt voor de Brusselse ondernemingen op een welbepaalde markt. Het is dus belangrijk dat die EHA’s aanwezig zijn op markten met een groeipotentieel en dat zij zowel de plaatselijke markt als het Brusselse economische weefsel goed kennen. Daarom zijn een voortdurende vorming en herevaluaties cruciaal.
 • Succesvolle heronderhandeling van het intergewestelijk samenwerkingsakkoord van 2005
 • Collectieve terugkeer van alle Brusselse EHA’s in de week van 26 juni 2017 met als orgelpunt de overhandiging van de prijzen “Brussels Best Exporters”
 • Wijziging van EHA’s op 1/6 van de Brusselse posten
img17-1.5-AEC-monde
Uitvoering van een INVEST-actieplan gericht op prioritaire landen en sectoren, herbepaald na de Brexit De Brexit biedt mogelijkheden voor Brussel. Ondernemingen in Londen dreigen immers de voordelen van de eengemaakte Europese markt te verliezen en zullen dus een vestiging op het continent nodig hebben. Doordat Brussel gelijkenissen vertoont met Londen en er dichtbij gelegen is, vormt het een goed alternatief.
 • Oprichting van een Brussels informatie-, reflectie- en overlegplatform in februari 2017
 • De uitvoering van een multidisciplinair meerjarig actieplan
 • De aankondiging van grote internationale verzekeraars, zoals Lloyds of London, QBE en MS Amlin om zich in Brussel te vestigen.
img18-eu-1473958_1920

Stuurcomité

 • Initiatiefnemende Ministers: Minister van Economie en Tewerkstelling, Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel
 • Geassocieerde Ministers: Minister-President, Minister van Buitenlandse Betrekkingen
 • Partners: ESR, BI&E, VisitBrussels, Bruxelles International, Impulse, GIMB
 • Soort overleg : overlegde doelstelling

Contacten

Kabinet Gosuin, iniatiefnemer M. Harmel Nicolas Botanic Building – Sint-Lazaruslaan 10, 12de verdieping 1210 Brussel nharmel@gov.brussels
Kabinet Jodogne, iniatiefnemer Mme Laverge Isabelle Botanic Building – Sint-Lazaruslaan 10, 14de verdieping 1210 Brussel ilaverge@gov.brussels

Doelstelling 6: Grote investeringen verrichten

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest doet een belangrijke inspanning die gericht is op het behoud, op zijn grondgebied, van grote overheidsinvesteringen die noodzakelijk zijn voor zijn ontwikkeling, en die belangrijke hefbomen zijn voor de steun aan zijn economie en zijn rol als economische motor voor het land. De steun van deze openbare, gemeentelijke en gewestelijke investeringen en de noodzakelijke overheidshefbomen voor privé-initiatieven zullen de prioriteitenstelling van de werven van de Strategie 2025 dragen.

Verwezenlijking(en) van het tweede jaar

Verwezenlijkingen Beschrijving Indicatoren/Deliverable Illustratie
Actualisering gepland na het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) en staat van vordering van de territoriale ontwikkelingsprojecten op een volgende vergadering van de ESR. img19-1.6.PRDD-Fr-NL

Stuurcomité

 • Initiatiefnemende Minister: Minister-President
 • Geassocieerde Ministers: Minister van Economie, Minister van Leefmilieu en Huisvesting, Minister van Mobiliteit, Minister van Financiën en Begroting
 • Partners: ESR, BPB, toekomstig BPB, Mobiel Brussel, BIM, BGHM, Citydev, Huisvestingsfonds, MSI
 • Soort overleg : overlegde doelstelling

Contact

Kabinet Vervoort, initiatiefnemer Dhr Delhauteur Baptiste Hertogsstraat 7-9 1000 Brussel bdelhauteur@gov.brussels

Doelstelling 7: Invoering van een fiscale hervorming

De fiscale hefbomen die voor de uitbouw van economische activiteiten, de jobcreatie en de verhoging van de koopkracht gunstig zijn, zullen net zoals de hervormingen die tot doel hebben de ontvangsten en de administratieve stappen op het grondgebied te vereenvoudigen en te harmoniseren, specifiek worden geanalyseerd in het licht van het verwachte effect en ingebouwd in het kader van de fiscale hervorming dat voor 2017 werd aangekondigd.

De zesde staatshervorming heeft de financieringsmechanismen van de gewesten en de gemeenschappen sterk gewijzigd. In naam van de responsabiliseringslogica zullen de gefedereerde entiteiten een echt fiscaal beleid kunnen voeren. Een beleid dat afgestemd is op hun behoeften en noden. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal een belangrijke fiscale hervorming voorbereiden en invoeren, met inachtneming van het streven naar begrotingsevenwicht tijdens de legislatuur.

Het is de bedoeling om via deze hervorming de Brusselse fiscaliteit minder complex, maar ook rechtvaardiger en gunstiger te maken voor de Brusselaars en de Brusselse bedrijven. Er zal een verschuiving plaatsvinden van de belasting op werk naar de belasting op grond. Verder zullen ook de instrumenten voor de milieufiscaliteit geoptimaliseerd en rechtvaardiger gemaakt worden.

De vermelde werven zullen worden afgetoetst aan de conclusies van de taskforce die momenteel worden belast met de fiscale hervorming uit 2017 en die uit de gewestelijke fiscale administraties en de experten uit de fiscaliteit bestaat.

Verwezenlijking(en) van het tweede jaar

Verwezenlijkingen Beschrijving Indicatoren/Deliverable Illustratie
Modernisering en vereenvoudiging van de fiscaliteit in verband met de intergenerationele overdrachten van ondernemingen en schenkingen Goedgekeurde fiscale hervorming – er is een vereenvoudiging van de gunstregeling inzake schenkings- en successierechten bij de overdracht van ondernemingen goedgekeurd Aantal begunstigde ondernemingen per jaar – Eerste balans in 2018 img20-1.7-taxes-2
Het fiscaal compensatiefonds, bedoeld om de gemeenten op basis van contracten te doen meegaan in een gewestelijk belastingstelsel dat gunstig is voor de economie en over het hele Gewest geharmoniseerd is, zal versterkt worden qua middelen en doelstellingen. Idem supra + het komt erop aan met de sociale gesprekspartners te bepalen voor welke plaatselijke belastingen het instellen van een moratorium de ontwikkeling zou kunnen stimuleren idem supra img21-coin-1080535_1920
Ter ondersteuning van de vrijgemaakte middelen zal een moratorium ingesteld worden op de belastingreglementen die nefast zijn voor de tewerkstelling. Zie supra over het compensatiefonds Zie supra over het compensatiefonds img22-1.7-taxes-3
De mogelijkheid bestuderen om investeringen in “materiaal en uitrusting” die leiden tot een stijging van het kadastraal inkomen – gedurende een beperkte periode van maximaal 5 jaar – vrij te stellen van onroerende voorheffing Fiscale hervorming goedgekeurd – volledige afschaffing van de OV op materiaal en outillage en compensatie van de heffing voor de gemeenten. img24-1.7-taxes
Volgens nog overeen te komen modaliteiten zal een regeling ingevoerd worden om de registratierechten bij de aankoop van een woning, waarin de koper zijn duurzaam hoofdverblijf vestigt, verder te verlagen (fiscale hervorming 2017) Fiscale hervorming goedgekeurd Aantal begunstigden. Cijfers beschikbaar in 2018. img25-1.7-taxes-4
Er zal overwogen worden om het systeem van de fiscale aftrekbaarheid van de woonlening te hervormen op basis van de evaluaties die daarover zijn verricht, met aandacht voor de hervormingen die de andere twee Gewesten hebben doorgevoerd en met als doel deze middelen aan te wenden om huisvesting in het algemeen en duurzame eigendom op een zo efficiënt mogelijke manier toegankelijk te maken voor alle Brusselaars Fiscale hervorming goedgekeurd Aantal begunstigden. Cijfers beschikbaar in 2018.

Stuurcomité

 • Initiatiefnemende Ministers : Minister-President / Minister van Begroting en Financiën
 • Geassocieerde Ministers: Minister van Economie, Staatssecretaris van de Digitalisering, Minister van Huisvesting en van Leefmilieu
 • Partners: ESR, BFB, BPB, Impulse, GIMB, BFB
 • Soort overleg : overlegde doelstelling

Contacten

Kabinet Vervoort, initiatiefnemer Dhr. Delhauteur Baptiste Hertogsstraat 7-9 1000 Brussel bdelhauteur@gov.brussels
Kabinet Vanhengel, initiatiefnemer Dhr. Sampers Kristof Kunstlaaan 9 1210 Brussel ksampers@gov.brussels

Doelstelling 8: Ontwikkeling van de handel van morgen die geïntegreerd is in de stad

Het handelsaanbod moet beantwoorden aan de verwachtingen van de gebruikers op het vlak van nabijheid, verscheidenheid en innovatie. Aansluitend bij de goedgekeurde krachtlijnen inzake ruimtelijke ordening, zal verder geijverd worden voor de ontwikkeling van een buurthandelsaanbod in woongebieden.

Dit engagement beoogt eveneens steun aan de handel als werkverschaffer voor de Brusselaars en voortbrenger van economische activiteiten die de attractiviteit van het Gewest ontwikkelen.

Verwezenlijking(en) van het tweede jaar

Verwezenlijkingen Beschrijving Indicatoren/Deliverable Illustratie
Vereenvoudiging en verlichting van de stedenbouwkundige eisen Goedkeuring van de ordonnantie tot hervorming van het BWRO voor het vereenvoudigen en verkorten van de stedenbouwkundige procedures Ontwerpordonnantie in januari 2017 ingediend bij het Parlement en in juli goedgekeurd in de Commissie. image
De handelsomgeving verbeteren en streefdoelen bepalen om de omgeving te verbeteren op een manier die gunstig is voor de handelszaken Vanuit een streven naar efficiëntie wordt in het beheerscontract van het Handelsagentschap samenwerking met de gemeentelijke overheden vooropgesteld als een van de doelstellingen.  De raamovereenkomsten, gesloten voor een duur van 4 jaar, leggen de modaliteiten vast van de samenwerking met de plaatselijke besturen. Samen worden de prioritaire opdrachten omschreven en wordt bepaald welke middelen de partijen ter beschikking gesteld krijgen om de vastgelegde strategische doelstellingen te kunnen verwezenlijken

Vandaag zijn 8 raamovereenkomsten van samenwerking gesloten tussen Atrium en de Brusselse gemeenten

Raamovereenkomsten image

Stuurcomité

 • Initiatiefnemende Ministers: Minister-President, Minister van Economie en Tewerkstelling
 • Geassocieerde Ministers: Staatsecretaris bevoegd voor Digitalisering, Minister van Openbare Netheid, Minister van Mobiliteit
 • Partners: ESR, Atrium, BPB, BSO, ANB
 • Soort overleg : overlegde doelstelling

Contacten

Kabinet Vervoort, initiatiefnemer Dhr. Jost Julien Hertogsstraat 7-9 1000 Brussel jjost @gov.brussels
Kabinet Gosuin, initiatiefnemer Dhr. Graas Valentin Botanic Building – Sint-Lazaruslaan 10, 12de verdieping 1210 Brussel vgraas@gov.brussels

Doelstelling 9: Steun voor onderzoek en innovatie

Een nieuw Gewestelijk Innovatieplan 2015-2020 zal worden opgesteld in overleg met de betrokken actoren (Gewestelijke Raad voor het Wetenschapsbeleid, Innoviris, …). De Regering zal de beschikbare kredieten voor Innoviris geleidelijk verhogen om de bestedingen voor onderzoek en ontwikkeling op te trekken naar het Europees streefcijfer van 3% van het gewestelijk BBP.

Verwezenlijking(en) van het tweede jaar

Verwezenlijkingen Beschrijving Indicatoren/Deliverable Illustratie
De nieuwe ordonnanties voor het toekennen van steun aan ondernemingen om onderzoek, ontwikkeling en innovatie te bevorderen, laten goedkeuren door het Brussels Parlement. Die hervorming is bedoeld om de innovatieketen te verbeteren door in alle sleutelfases te zorgen voor een optimale financiering om te voldoen aan de behoeften van de innoveerders en de steunregelingen te vereenvoudigen (met inachtneming van het Europese rechtskader), zodat zij beter beantwoorden aan de verwachtingen van de begunstigden. Ontwerpordonnanties goedgekeurd door het Parlement, bekrachtigd en afgekondigd door de Brusselse Regering image
Met de GIMB een instrument voor pre-seed funding opzetten Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft 4 miljoen euro gepompt in het kapitaal van Brustart. Die middelen moeten dienen om te participeren in het kapitaal van ondernemingen die al bijstand van Innoviris gekregen hebben. Innoviris wordt vooraf betrokken bij de procedure voor de toekenning van steun in dergelijke gevallen. De procedure eindigt met de goedkeuring door de raad van bestur van Brustart, waarin ook de leidende ambtenaren van Innoviris zetelen. Goedkeuring van het besluit over de participatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kapitaal van de NV Brustart.

Budgettaire overdracht van 4 miljoen euro van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar Brustart.

image
Meer inspanningen leveren om het vrouwelijke publiek warm te maken voor wetenschappelijke en technische beroepen Het nieuwe initiatief WATS (Women Award in Technology and Science) steunt op de volgende doelstellingen:

– De plaats van vrouwen in wetenschappelijk onderzoek versterken, vooral in richtingen met weinig vrouwen;

– Bij jonge meisjes de interesse voor wetenschap en techniek opwekken.

– Verschillende profielen van wetenschapsvrouwen in de kijker zetten zodat jonge meisjes meer te weten kunnen komen over studies en loopbanen in de wetenschappen

Oproep tot kandidaturen WATS uitgeschreven.

Kandidaturen voor “Brusselse wetenschapsvrouw van het jaar” ontvangen

image

Stuurcomité

 • Initiatiefnemende Minister: Staatssecretaris bevoegd voor Wetenschappelijk Onderzoek
 • Geassocieerde Ministers: Minister-President, Staatssecretaris bevoegd voor gewestelijke en gemeentelijke informatica en digitalisering, Minister van Economie en Tewerkstelling
 • Partners: ESR, Innoviris, Impulse
 • Soort overleg: overlegde doelstelling

Contact

Kabinet Laanan, initiatiefnemer Mevr. Malanda Nelawu Regentlaan 21-23 1000 Brussel nmalanda@gov.brussels

Doelstelling 10: De economie ondersteunen voor beroepen met een kwalitatief jobpotentieel voor Brusselaars

De Regering zal de Brusselse economie blijven ondersteunen voor beroepen met een groot jobpotentieel voor ons Gewest, hetzij in termen van volumes van activiteiten en banen, in termen van positieve ontwikkeling en opportuniteiten voor de Brusselse werknemers, of in termen van strategische keuze voor Brussel, evolutie van de demografie of duurzame ontwikkeling.

In die context zijn 8 domeinen afgebakend die beschikken over jobpotentieel voor Brusselaars. De sociale ondernemingen (afkomstig uit de sociale economie) moeten aanzien worden als economische modellen met transversaal potentieel voor deze acht domeinen. De sociale ondernemingen die in hun economisch project een sociaal oogmerk en een democratisch en participatief bestuur opnemen, kunnen immers een belangrijke rol vervullen in de Brusselse economische ontwikkeling.

Er zal een gunstige omgeving tot stand worden gebracht zodat zowel bestaande als nieuwe actoren bij hun ontplooiing de sociaal-professionele inschakelingslogica kunnen overstijgen om zo lokaal verankerde jobs en toegevoegde waarde te creëren en tegelijk tegemoet te komen aan de behoeften van de Brusselaars.

Verwezenlijking(en) van het tweede jaar

Verwezenlijkingen Beschrijving Indicatoren/Deliverable Illustratie
Goedkeuring van het NextTech-plan (strategie voor het ondersteunen van het ICT-ondernemerschap), dat 20 maatregelen omvat. Projectoproep Next Tech uitschrijven om de volgende maatregelen te ondersteunen:

– Integratie van prioritaire technologieën bij instellingen voor publieke/private huisvesting

– Gespecialiseerde begeleiding op het vlak van de gekozen prioritaire technologieën

– Jongeren sensibiliseren voor informaticaberoepen

– Verkoopopleiding voor ondernemers

– Voorbereiding van internationale tech-beurzen

– Ontwikkeling van korte opleidingen over informatie- en communicatietechnologieën

Alsook ondersteuning voor opening van een acceleratorcenter op basis van de prioritaire technologieën (IoT, Data, VR) en de bijbehorende gemeenschappen om zodoende ondersteuning te bieden voor de oprichting, begeleiding, opleiding, groei en acceleratie van starters in deze specifieke domeinen.

image
Industrieberoepen Opmaak van een bestek voor het uitschrijven van een opdracht om de denkoefening over het industrieplan te ondersteunen image
Goedkeuring van een gewestelijke digitale strategie Regeringsnota over de goedkeuring van de beginselen van de gewestelijke digitale strategie.

Oprichting van een begeleidingscomité om gewestelijke projecten te coördineren, uitwerken van een marketing, bekendmaking van de naam Digital.Brussels

image
Opstart van een cluster voor de toeristische, culturele en evenementensector In 2015 gaf de Regering Impulse.brussels de opdracht een studie uit te voeren om te bepalen wat de troeven van de sector zijn en met welke problemen zij kampt om die uit te spelen. De resultaten, die beschikbaar waren in 2016, wezen op het belang van de sector voor de werkgelegenheid, het economische groeipotentieel (niet-delokaliseerbare jobs, groot potentieel voor laaggeschoolde banen) en de nood aan de oprichting van een uitwisselings- en begeleidingsplatform. Op basis daarvan werd beslist een nieuwe cluster in het leven te roepen met de naam ‘Hospitality.brussels’ om de ondernemers te steunen en de toeristische actoren samen te brengen, met als doel de sector te helpen plaatselijke economische activiteiten te ontwikkelen en zowel jobs te creëren als te behouden in omstandigheden die zwaar bemoeilijkt zijn door de aanslagen van 22 maart 2016. Oprichting van de cluster Hospitality binnen Impulse.brussels (op 21/09/2017) image

Stuurcomité

 • Initiatiefnemende Ministers: Minister-President, Minister van Economie en Tewerkstelling
 • Geassocieerde Ministers: Staatssecretaris bevoegd voor Digitalisering, Minister van Leefmilieu, Staatssecretaris voor Wetenschappelijk Onderzoek
 • Partners: ESR, BEW, Impulse, GIMB, BIM, de toekomstige ION Toerisme, Innoviris, BOW, BISA of toekomstig BPB, de betrokken BRC
 • Soort overleg : overlegde doelstelling

Contacten

Kabinet Vervoort, initiatiefnemer Dhr. Jost Julien Hertogsstraat 7-9 1000 Brussel jjost@gov.brussels
Kabinet Gosuin, initiatiefnemer Dhr. Graas Valentin Botanic Building – Sint-Lazaruslaan 10, 12de verdieping 1210 Brussel vgraas@gov.brussels

Doelstelling 11: Op het gebied van mobiliteit

Verwezenlijkingen Beschrijving Indicatoren/Deliverable Illustratie
Meerjarig plan voor investeringen in het openbaar vervoer Investering van 5,2 miljard in de komende 10 jaar:

– Metro: Noord-Albert, modernisering

– Tram: verlenging tramlijnen 9 en 94

– Busvervoer: 235 hybride bussen

image

Pijler 2: Engagementen van het Gewest en de Gemeenschappen

Download hier het ondertekende document (PDF-2Mb)

Doelstelling: Tenuitvoerbrenging van de "Jongerengarantie"

De regeling van de Jongerengarantie voorziet in twee fundamentele doelstellingen voor 2020:

 • bijdragen tot de strijd tegen de werkloosheid en de ondertewerkstelling van jongeren tussen 15 en 25 jaar;
 • bijdragen tot de verbetering van de vaardigheden (in de ruime zin van het woord) van de jongeren met het oog op hun (her)intrede op de arbeidsmarkt

Op het vlak van zichtbaarheid voor de jongeren strekken de maatregelen ertoe:

 • Elke jongere tussen 15 en 25 jaar die behoort tot de ongekwalificeerde uitstroom, binnen de maand in te lichten over de diensten waarop hij aanspraak kan maken om een balans op te stellen en vervolgens binnen de 4 maanden begeleid te worden naar een kwaliteitsvolle baan, een stage, een opleiding of een hervatting van de studies. Indien nodig kan hij ook ondersteuning krijgen met het oog op zijn maatschappelijke integratie, als noodzakelijke stap op weg naar beroepsinschakeling.
 • Elke jongere onder de 25 jaar, zodra hij zich als werkzoekende heeft ingeschreven bij Actiris, binnen de daaropvolgende 4 maanden te begeleiden naar een kwaliteitsvolle baan, een stage of een opleiding, een hervatting van de studies en indien nodig te ondersteunen in zijn maatschappelijke integratie, als noodzakelijke stap op weg naar beroepsinschakeling.

Daarenboven moet iedere jongere tussen 15 en 25 jaar toegang hebben tot instrumenten die hem of haar toelaten terug naar school te gaan.

Deze doelstelling herneemt de maatregelen die opgenomen zijn in het Brussels Jongerengarantieplan.

Verwezenlijking(en) van het tweede jaar

Verwezenlijkingen Beschrijving Indicatoren/Deliverable Illustratie
Opstarten van individuele pedagogische workshops (IPW)

 

Jongeren die steun krijgen van het OCMW, ondersteunen om een beroepsgerichte opleiding aan te vatten of opnieuw te beginnen studeren om een getuigschrift te halen

De organisatie van een IPW verloopt in 4 fases: onthaal en pedagogische balans op grond van het beroepsproject, uitwerking van het programma en van de planning, volgen van de lessen en driehoeksbegeleiding, evaluatie van de verworven basisvaardigheden en follow-up na de opleiding.

Start van de workshops: september 2016

4 deelnemende OCMW’s: Anderlecht, Brussel, Sint-Gillis en Schaarbeek

6 leerkrachten aangeworven: 4 zijn toegewezen aan een workshop en 2 zijn “gespreid actief” (vakken: wiskunde en talen)

September/oktober: informering en bekendmaking bij de OCMW-diensten en -gebruikers

Op 31/12/16 werden 27 jongeren opgevolgd door een van de 4 IPW.

 

 

Lancering van het inschakelingscontract

 

Voltijds GECO-contract van één jaar, met een opleidingsonderdeel in de onderneming bestemd voor werkzoekenden die sinds 18 maanden ingeschreven zijn bij Actiris en die ondanks hun positief beoordeelde inspanningen nog geen enkele werkervaring hebben opgedaan

 

 

 

 

Projectoproep door Actiris in april 2016 uitgeschreven naar de openbare en de non-profitsector. Aantal gecreëerde betrekkingen: 316 bij vzw’s (109 werkgevers), 34 bij instellingen van openbaar nut (4), 242 bij de gemeenten (16) en 55 bij een OCMW (9).

Op 31/12/2016 waren 66 inschakelingscontracten actief (24 mannen, 31 laaggeschoolde WZ). Onderschatting van de kwetsbaarheid van de beoogde doelgroep: die jongeren hebben behoefte aan intensieve ondersteuning en de werkgever mag niet verwachten dat hij een 100% productieve werknemer krijgt.

A2O1B
Debat tussen het stuurcomité en de Brusselse jongerenorganisaties over de plaats van de jongeren in het programma  

2 federaties (FCJMP en D’Broej) hebben 2 filmpjes voorgesteld over het “typetraject” van enkele jonge Brusselaars om zicht te bieden op de motivaties, de blokkeringen, de mogelijke hulpmiddelen enz. van jongeren die afgehaakt hebben van school. De federaties en de jongeren hebben ook getuigd over hun eigen ervaringen en hun verzuchtingen.

Conclusies in de vorm van aanbevelingen en actievoorstellen, onder meer in verband met de sturing van de initiatieven rond informele educatie / opleiding A2O1C

Meer informaties: http://www.meandmyjob.brussels/

Stuurcomité

 • Initiatiefnemende Ministers: Minister-President, Minister bevoegd voor Tewerkstelling
 • Geassocieerde Ministers: Minister bevoegd voor Onderwijs, Ministers bevoegd voor Beroepsopleiding, Ministers bevoegd voor Middenstandsvorming, Minister bevoegd voor Jeugdzorg, Ministers bevoegd voor Volwassenenonderwijs
 • Partners: ESR, Actiris, Bruxelles Formation, VDAB Brussel, COCOF, VGC, Administratie van de Franse Gemeenschap (onderwijs, volwassenenonderwijs, jeugd), Administratie van de Vlaamse Gemeenschap (onderwijs, volwassenenonderwijs, jeugd), Vereniging van de Stad en de Gemeenten, Agentschappen en Dienst ESF
 • Soort overleg: Gedeelde doelstelling

Contacten

Kabinet Vervoort, initiatiefnemer Mevr. Jacquemart Chantal
Hertogsstraat 7-9,
1000 Brussel cjacquemart@gov.brussels
Kabinet Gosuin, initiatiefnemer Mevr. Amboldi Cristina Botanic Building – Sint-Lazaruslaan 10, 12de verdieping 1210 Brussel camboldi@gov.brussels

Doelstelling 2: Uitvoering van het actieplan "Brusselaars in het openbaar ambt"

Met een percentage Brusselaars in het openbaar ambt tussen 30 en 70% heeft de Regering het engagement geformuleerd om zelf het voorbeeld te tonen en de representativiteit van de Brusselse werknemers in haar openbaar ambt aan te moedigen.

Op grond van de deskundigheid en de ervaring van elke ION en administratie en met de steun van het nieuwe Referentiecentrum voor stadsberoepen en het openbaar ambt « beezy.brussels » is een gemeenschappelijk actieplan voor alle Regeringsleden goedgekeurd waarbinnen gemeenschappelijke maatregelen en engagementen vastgesteld zullen worden voor heel het Brussels openbaar ambt. Dat moet nu een vervolg krijgen, eveneens in functie van de prioriteiten die zijn vastgesteld in het nieuwe Regeerakkoord.

Verwezenlijking(en) van het tweede jaar

Verwezenlijkingen Beschrijving Indicatoren/Deliverable Illustratie
Een gids over diversiteit opstellen voor de HRM bij de plaatselijke besturen Deze gids, die een soort vademecum is, werd opgemaakt door de diensten van de GOB, plaatselijke besturen De gids is voltooid in mei 2017 en is ter beschikking gesteld van de diversiteitsconsulenten bij de plaatselijke besturen.  

High angle shot of a diverse group of business professionals

De statistische monitoring van het percentage Brusselaars in het openbaar ambt (gegevensbank) ontwikkelen op basis van de socio-economische monitoring van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid

 

Aanmaken van een gemeenschappelijke gegevensbank voor het volledige Brusselse openbaar ambt De regeringsnota en de ontwerpordonnantie worden momenteel voltooid met de steun van de DJZ van de GOB. Het Observatorium zal worden opgericht in 2018. Tot dan verzamelt iedere overheidsinstelling de gegevens voor haar eigen medewerkers. A2O2B
Organiseren van een instapkaartproef (proeven + opleidingen) De bestaande module 0 van Selor, ook de instapkaart genoemd, uitbreiden om werkzoekenden zonder erkend diploma maar met gelijkwaardige vaardigheden voor te stellen om deel te nemen aan de aanwervingsprocedures van het Brussels gewestelijk openbaar ambt.

Nieuw akkoord onderhandeld met Selor voor 400 plaatsen. Uitbreiding voor de geco’s, de gemeenten en OCMW’s die het opnemen in hun examenreglement, en de VGC. Systeem promoten bij de COCOF.

In 2016: 380 inschrijvingen, 241 bevestigingen, 176 aanwezigen, 114 opgeleiden, 104 geslaagden.

In 2017: 5 proefsessies georganiseerd, 228 ingeschreven kandidaten, 140 aanwezigen op de test, 82 geslaagden. Meerdere opleidingsdagen ingericht.

Systeem promoten bij de gemeenten en OCMW’s tijdens twee infosessies georganiseerd in samenwerking met de GSOB, Actiris en Brulocalis.

 

image

Stuurcomité

 • Initiatiefnemende Ministers: Minister-President, Staatssecretaris bevoegd voor Openbaar Ambt
 • Geassocieerde Ministers: Minister bevoegd voor Tewerkstelling, Ministers bevoegd voor Beroepsopleiding, Ministers bevoegd voor Ambtenarenzaken van de verschillende entiteiten, Ministers bevoegd voor Onderwijs
 • Partners: ESR, BRC Beezy, Actiris, Bruxelles Formation, VDAB Brussel, GSOB, BGC, BPB
 • Soort overleg: Overlegde doelstelling

Contacten

Kabinet Vervoort, initiatiefnemer Mevr. Jacquemart Chantal
Hertogsstraat 7-9
1000 Brussel cjacquemart@gov.brussels
Kabinet Laanan, initiatiefnemer Mevr. Rabichieff Irène Regentlaan 21-23 1000 Brussel iriabicheff@gov.brussels

Doelstelling 3: Gewestelijk programma inzake de kringloopeconomie

Het komt erop aan de omvorming van de lineaire economie tot kringloopeconomie aan te moedigen door het uitwerken van een strategische en operationele visie op het leefmilieu als bron van plaatselijke werkgelegenheid. Dat gebeurt meer bepaald door de economische activiteit te verleggen via korte ketens om een zo volledig mogelijke waardeketen te verkrijgen op het grondgebied van ons Gewest. De conclusies en aanbevelingen van de evaluatie van de Alliantie Werkgelegenheid – Leefmilieu, die uitgevoerd werd tijdens de vorige legislatuur, zullen de werkzaamheden rond deze doelstelling onderbouwen.

Verwezenlijking(en) van het tweede jaar

Verwezenlijkingen Beschrijving Indicatoren/Deliverable Illustratie
Projectoproep Be.Circular Projectoproep voor de kringloopeconomie – Jaargang 2017 (2de jaargang) (DES 1) 2de jaargang van de oproep geopend van 21/02 tot 15/05

106 dossiers ontvangen waarvan

> 3R: 35 dossiers

> Voeding: 23 dossiers

> Bouw: 14 dossiers

> Nieuwe economische modellen van de kringloopeconomie: 34 dossiers

 

Jaargang 2016 = 31 gefinancierde projecten voor een bedrag van 1676207.00 €

image
Beurzen om de oprichting van ondernemingen die actief zijn in de kringloopeconomie, te steunen (DES 5) Opgestart in juni 2016

47 dossiers ontvangen sinds het begin

7 jurybijeenkomsten georganiseerd tussen augustus 2016 en april 2017

18 toegekende beurzen

50% vrouwen

Gemiddeld bedrag van het krediet: 35.000 €

image
Benadering bouw Op het vlak van onderwijs vergemakkelijken Bruxelles Formation, het BRC Bouw, de EFP, de CBBH en de SFMQ de integratie van de beginselen van de kringloopeconomie Momenteel lopen er 2 proefprojecten bij de EFP en het BRC Bouw: Project BRIC (EFP)

> Module montage en demontage van gebouwen functioneel in het jaar 17/18

Project Modull 2.0 _ Proefproject autonoom modulair bouwen

> Inhuldiging gepland op 21 juni voor het structurele gedeelte en enkele technieken. MØDÜLL 2.0 wordt functioneel.

> Evolutie van het project bekendgemaakt op de website http://modull.brussels/ met interviews en filmpjes

De opleidingsmodules zullen functioneel zijn in het jaar 17/18

image
Benadering grond- en afvalstoffen Oprichting van een netwerk voor het hergebruik van bouwmaterialen (GA 15) Project 2016-2017 gedragen door Rotor en de CBBH met steun van de “groep hergebruik”

> Consolideren en begeleiden van het netwerk voor hergebruik (beroepengids, newsletters en werkgroepen)

> Aanmaak van technische inhoud

> Documenteren van inspirerende projecten

> Ontwikkeling van een business model om de activiteit te bestendigen

image
Aandacht voor de kringloopeconomie verwerken in de steunmaatregelen voor de ondernemingen in het Gewest: 1°. Invoering van aanwervingssteun voor KMO’s die uitmuntendheidsprojecten rond de kringloopeconomie opzetten.

2°. Tweedehandsmateriaal in ruime mate in aanmerking laten komen voor investeringssteun. Investeringen in duurzame renovatie begunstigen

3.° Opleidingen in de kringloopeconomie zullen voor 60% gesubsidieerd worden wanneer het gaat om middelgrote ondernemingen en voor 70% wanneer het gaat om kleine ondernemingen, in plaats van 50% vandaag.

4° Verhoogde steun voor ondernemingen die zich richten op de kringloopeconomie

Voorontwerp van ordonnantie over de steun voor economische ontwikkeling goedgekeurd in eerste lezing (30/6/2017) image
Begeleiding van ondernemingen KMO’s in kringloopeconomie begeleiden: bijna 100 begeleide ondernemingen
 • Greenlab-programma van Impulse;
 • Opstart van ondernemingsclusters door Greentech in de sector van elektronisch afval, kringlooptextiel en korte voedingsketens.
 • Versterking van Atrium (project manager groene economie) en steun voor handelszaken die in die richting willen uitgaan.
 • Uitvoering van het Irisphere-programma voor het zoeken naar industriële symbioses, dat gestuurd wordt door Citydev, met gratis begeleiding voor ondernemingen die willen uitzoeken welke samenwerkingsvormen mogelijk zijn.
image
Financiering van ondernemingen Fonds kringloopeconomie Ontwikkeling van het Fonds Kringloopeconomie met de GIMB-groep (+ samenwerking impulse):  business case, KMO-doelgroepen, constructie, institutionele onderbrenging, enz. image
Opleiding Ontwikkeling van opleidingen over de kringloopeconomie Start van de eerste opleiding “algemeen herwaardeerder” (september 2017) met financiering ESF- Bruxelles Formation image
Werk en opleiding Anticiperen op de tewerkstellingsvooruitzichten en de opleidingsbehoeften Methodologisch te werk gaan om de ontwikkelingen in verschillende sectoren te onderzoeken en anticiperen op de bijzondere scholingsbehoeften (Brussels observatorium voor werk en scholing) image

Stuurcomité

 • Initiatiefnemende Ministers: Minister bevoegd voor Leefmilieu, Minister bevoegd voor Economie en Tewerkstelling
 • Geassocieerde Ministers: Minister-President, Ministers bevoegd voor Beroepsopleiding, Minister bevoegd voor Leerplichtonderwijs, Minister bevoegd voor Volwassenenonderwijs, Ministers bevoegd voor de Openbare Netheid in het BHG, Staatssecretaris bevoegd voor Wetenschappelijk Onderzoek in het BHG
 • Partners: ESR, Leefmilieu Brussel, Impulse, BEW, Actiris, Bruxelles Formation, VDAB Brussel, Innoviris, Citydev, Finance.Brussels, ANB
 • Soort overleg: Overlegde doelstelling

Contacten

Kabinet Fremault, initiatiefnemer Dhr. Dumont Julien Kapitein Crespelstraat 35 1035 Brussel jdumont@gov.brussels
Kabinet Gosuin, initiatiefnemer Dhr. Vanloqueren Gaëtan Botanic Building – Sint-Lazaruslaan 10, 12de verdieping 1210 Brussel gvanloqueren@gov.brussels

Doelstelling 4: Versterking van de gekruiste beleidsinitiatieven werk - opleiding

Aansluitend op de evaluatie van de verwezenlijkingen die kaderen in de New Deal en de samenwerkingsakkoorden over het gekruist beleid, zal via de taskforce Opleiding – Werk – Onderwijs – Ondernemen geijverd worden voor een versterkte synergie tussen deze bevoegdheden. Op gemeentelijk niveau zal eenzelfde dynamiek worden opgestart met de verschillende actoren in de tewerkstellings-, opleidings- en inschakelingssector. De uitdieping van de gekruiste beleidsinitiatieven Werk-Opleiding vormt de basis van de Alliantie Werk-Opleiding-Onderwijs.

Verwezenlijking(en) van het tweede jaar

Verwezenlijkingen Beschrijving Indicatoren/Deliverable Illustratie
De samenwerking tussen de openbare tewerkstellings- en opleidingsdiensten en hun partners uitbouwen. De nieuwe beheerscontracten van Actiris en Bruxelles Formation, overlegd met de VDAB Brussel, bevatten een gemeenschappelijk onderdeel dat erop gericht is “de samenwerking te versterken om het opleidingstraject van de begunstigden in te korten en vlotter te laten verlopen”; centrale doelstelling van de alliantie Werk – Opleiding – Onderwijs.

De regisserende opdracht van Bruxelles Formation steunt op 4 nieuwe pijlers om werkzoekenden ondersteuning te bieden bij het traject dat ze afleggen. Het Bassin en Banspa zijn belast met een kadernota over de ontwikkeling van partnerschappen met het onderwijs

 • Inwerkingtreding op 1 januari van het nieuwe besluit dat uitvoering geeft aan het gewijzigde decreet houdende oprichting van Bruxelles Formation: het vermeerdert de partnerschapsmogelijkheden die Bruxelles Formation vanuit zijn regisserende rol ondersteunt
 • Vervolg en evaluatie van de toegewezen opdracht die de VDAB Brussel vervult voor het opleiden en begeleiden van WZ (met Actiris)
 • Nieuwe gemeenschappelijke opleidingen en brugcursussen opgestart via een partnerschap tussen Bruxelles Formation, de VDAB Brussel, de EFP en de SFPME, en het volwassenenonderwijs. Deze acties zijn gestructureerd door maatregel 18 van het Opleidingsplan 2020. Bruggen bouwen tussen operatoren en maatregel 29. Partnerschappen voor taalopleidingen ontwikkelen tussen Franstalige en Nederlandstalige operatoren
devsect
De sectorale actie in het BHG ontwikkelen De Regering heeft binnen deze prioriteit, die zij (via de sectorale facilitator) deelt met de ESRBHG, meerdere processen opgestart om sectorale raamakkoorden uit te werken in de horeca, de bouwsector, transport en logistiek…. Beslissingen van de BHR

1) – over de modelraamovereenkomst;

2) over de methodologie;

3) over de ondersteuning van de functie van sectoraal facilitator

Begeleidingscomités, technische groepen, kadernota’s, … en ontwerpen van raamakkoorden die momenteel worden afgerond met de actoren inzake werk, opleiding, onderwijs, de erkenning van verworven vaardigheden en economische ontwikkeling.

Oprichting van de opleidings- en tewerkstellingspolen De Regering heeft binnen deze prioriteit, die zij (via de sectorale facilitator) deelt met de ESRBHG, meerdere beleidswerven opgestart voor de oprichting van polen en de beheersmodaliteiten bepaald 2017: Eerste steenlegging voor de ITB-pool

2017-2018: eerste steenlegging voor de ICT-pool en de transport- en logistiekpool

Beslissingen van de BHR over het beheer van de OT-polen ter verduidelijking van de strategische nota goedgekeurd op 14 juli 2016 en opgenomen in het Opleidingsplan 2020

A2O4B

Stuurcomité

 • Initiatiefnemende Minister: Minister van Tewerkstelling
 • Geassocieerde Ministers: Minister-President, Ministers bevoegd voor Beroepsopleiding, Ministers bevoegd voor Middenstandsvorming, Minister bevoegd voor Volwassenenonderwijs, Minister bevoegd voor Onderwijs
 • Werkgroep: ESR, Actiris, Cocof (SFPME), Bruxelles Formation, VDAB Brussel, Syntra, Tracé Brussel, Bassin EFE, BNCTO, WG Task Force, administraties van het volwassenenonderwijs
 • Soort overleg: Gedeelde doelstelling

Contact

Kabinet Gosuin, initiatiefnemer Dhr. Carlier Donat Botanic Building – Sint-Lazaruslaan 10, 12de verdieping 1210 Brussel dcarlier@gov.brussels

Doelstelling 5: Versterking van de beroepsopleiding

Als essentiële vector van de goede werking van de arbeidsmarkt blijft de beroepsopleiding één van de grote uitdagingen van de legislatuur. Zij vormt een van de aandachtspunten van de taskforce Werk – Opleiding – Onderwijs – Ondernemen.

Dit engagement is erop gericht de toegang van de Brusselaars tot kwalificaties en tewerkstelling te verbeteren. Met het oog daarop is het nodig te zorgen voor een betere onderlinge afstemming tussen het opleidingsaanbod en de sectoren die kansen op tewerkstelling bieden, maar ook om de in pijler 1 bepaalde beroepen van de toekomst te ontwikkelen

Het is de bedoeling om al deze beleidswerven op te nemen in de Alliantie Werk-Opleiding-Onderwijs door een vijfjarig opleidingsplan te integreren dat door elk van de twee Gemeenschappen zal worden omgezet.

Verwezenlijking(en) van het tweede jaar

Verwezenlijkingen Beschrijving Indicatoren/Deliverable Illustratie
Het Opleidingsplan 2020 is goedgekeurd en de uitvoering ervan staat op de sporen Het eerste opleidingsplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat de regeringen op 6 december 2016 in laatste lezing hebben goedgekeurd, is bedoeld om de Brusselaars te scholen voor de arbeidsmarkt en laat alle partners (werkgevers – werknemers, Nederlandstaligen – Franstaligen, opleiding – werk, …) samen de kwalitatieve (en kwantitatieve) verbetering van het opleidingsaanbod en de erkenning van verworven vaardigheden in goede banen leiden.
 • Opleidingsplan 2020
 • Publicatie op de website van de S 2025 en verspreiding
 • Fiches opgenomen in de operationele uitvoeringstabel
 • Alle openbare opleidings- en tewerkstellingsdiensten samen met hun partners die zich toeleggen op onderwijs, de erkenning van verworven vaardigheden en inschakeling mobiliseren
 • Eerste vergaderingen van het stuurcomité voor de 44 maatregelen van het Opleidingsplan 2020
De alternerende opleiding ontwikkelen 2016-2017 was het eerste uitvoeringsjaar van Duaal leren aan Vlaamse kant en van het gemeenschappelijk alternerend leercontract alsook van de Office francophone de la formation en alternance aan Franstalige kant. Het is ook het eerste jaar waarin alternerende opleidingen, in het bijzonder KMO-opleidingen, ontwikkeld zijn.
 • Start van 10 nieuwe opleidingen bij de EFP, in samenwerking met de SFPME, het “bassin” beroepsgericht onderwijs – opleiding – werk in het raam van de prioritaire sectordomeinen van het Opleidingsplan 2020
 • De strategie voor de ontwikkeling van het alternerend leren en werken in het BHG, die de Regering op 14/07/2016 heeft goedgekeurd, is verwerkt in het Opleidingsplan 2020. De kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen daarvan zijn vastgelegd in maatregel 3 van dat plan (“het aantal jongeren die een opleiding volgen bij de alternerende opleidingsoperatoren tegen 2020 verhogen met meer dan 1000)
 • Ontwerp van beheerscontract van de OFFA
 • Ontwerp van beheerscontract van de EFP
 • Inzet van consulenten alternerend leren bij de dienst ondernemingen van Actiris
Het aanbod van stages, IBO’s en eerste werkervaringen kwalitatief en kwantitatief uitbouwen Op basis van de nieuwe typologie voor de stages in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voorbereid met de ESRBHG, de partnerschappen voor opleidingen en eerste werkervaringen kwantitatief en kwalitatief ontwikkelen. Ontwikkeling van instapstages en omvorming tot First-stages: 1.226 First-stages in 2016 en 650 in de eerste jaarhelft van 2017.

Omvorming van de IBO’s tot IBO in de onderneming met de goedkeuring van het nieuwe besluit dat uitvoering geeft aan het gewijzigde decreet over BF

Aantal WZ IBO in de onderneming ingeschreven bij BF in 2016: 1.657 (1.538 in 2015)

83% inschakeling na IBO in de onderneming

64% inschakeling werk voor de First-stages (73% positieve uitstroom, waaronder ook naar opleiding)

De strategische nota over stages is verwerkt in het Opleidingsplan 2020 onder maatregel 21. De ondernemingen en hun federaties mobiliseren in concrete samenwerkingsverbanden voor opleiding

Omscholingscellen werk-opleiding oprichten in Brussel De tools voor de erkenning van verworven vaardigheden inzetten als omscholingstool in de bedrijven die een herstructureringsproces doorlopen De 5 gewestelijke tewerkstellings- en opleidingsdiensten hebben een digitaal platform ontwikkeld met informatie over de mogelijke steun voor ontslagen werknemers:

http://www.soutienlicenciementcollectif.be

http://www.hulpnacollectiefontslag.be

Op initiatief van de Minister van Werk en Beroepsopleiding in Brussel wordt verwezen naar de steun via de erkenning van verworven vaardigheden door te linken naar de website van VDC (Validation de Compétences) en de VKS (Vlaamse kwalificatiestructuur).

A2O5B

Stuurcomité

 • Initiatiefnemende Ministers: Ministers bevoegd voor beroepsopleiding
 • Geassocieerde Ministers: Minister bevoegd voor Economie en Tewerkstelling, Ministers bevoegd voor Onderwijs, Ministers bevoegd voor Middenstandsvorming, Staatssecretaris bevoegd voor Buitenlandse Handel,
 • Werkgroep: ESRBHG, Bruxelles Formation, VDAB Brussel, Cocof (SFPME), Syntra, Bassin EFE, BNCTO, Tracé vzw, Febisp, Actiris.
 • Soort overleg: gedeelde doelstelling

Contacten

Kabinet Gosuin, initiatiefnemer Dhr. Carlier Donat Botanic Building – Sint-Lazaruslaan 10, 12de verdieping 1210 Brussel dcarlier@gov.brussels
Kabinet Vanhengel, initiatiefnemer Dhr. De Latte Stefan Kunstlaaan 9 1210 Brussel sdelatte@gov.brussels

Doelstelling 6: Brussels programma voor het onderwijs

In de strijd tegen de jongerenwerkloosheid is het nodig om reeds van in een vroeg stadium, met name in het onderwijs, inspanningen te leveren.

De Brusselse Regering wil op de eerste plaats een samenwerkingsakkoord sluiten met de twee Gemeenschappen om de beleidsinitiatieven in Brussel op het vlak van onderwijs te ondersteunen, met als doel de Brusselse jongeren de kans te bieden op te klimmen op de sociale ladder.

Bij de aanpak van al deze uitdagingen zal de taskforce Werk – Opleiding – Onderwijs – Ondernemen een schakelrol vervullen in synergie met het Franstalige Bassin en de Vlaamse partners. Deze werkzaamheden zullen zich toespitsen op het onderdeel “beroepsgericht onderwijs” van de Alliantie Opleiding-Werk-Onderwijs.

Verwezenlijking(en) van het tweede jaar

Verwezenlijkingen Beschrijving Indicatoren/Deliverable Illustratie
Een overzicht opmaken van de inschrijvingsaanvragen waaraan niet voldaan is en deze in kaart brengen door de netten, de IM en de taalgemeenschappen gegevens te laten uitwisselen over hun wachtlijsten Bij het begin van ieder schooljaar rijst de vraag of er voldoende plaats is op de Brusselse scholen.

Het is niet mogelijk het probleem objectief te meten op basis van de inschrijvingssystemen voor het basisonderwijs (scheiding tussen de netten, meervoudige inschrijvingen, totstandbrenging van noodplaatsen, …)

Opstarten van een studie (BSI) om:

 • De verschillende inschrijvingssystemen in het basisonderwijs onder de loep te nemen;
 • Een hervorming van de inschrijvingspraktijken voor te stellen om een totaal overzicht te kunnen krijgen van de inschrijvingsaanvragen (waarbij ook het IT-aspect mee in beschouwing wordt genomen);
 • Een studiedag te organiseren over de inschrijvingen in het basisonderwijs. Het eindverslag zal in januari 2018 bekendgemaakt worden
 

planningsbureau

Uitwerking van een “taalbadplan” Het is de bedoeling om taalbaden te promoten en de scholen te steunen om reeds vanaf het basisonderwijs meer taalbadklassen te organiseren en overleg te plegen met de gemeenschappen en de federaties van IM om de obstakels weg te werken. Door de schooldienst opgemaakt kadaster en planning van de nieuwe klassen om te bepalen welke mogelijkheden er zijn voor het organiseren van taalbadklassen. image
Opmaak van een gids voor de inrichtende machten met een overzicht van de kwaliteitsnormen voor schoolgebouwen en -infrastructuur Publicatie van de gids en aanmaak van een rooster voor het beoordelen van de kwaliteit van de schoolinfrastructuur van het basisonderwijs (beschikbaar in december 2017) image
Uitvoering van het proefproject “Schoolcontract”.

Samen met de gemeenten en de IM schema’s opmaken voor de territoriale inrichting van de schoolomgeving (mobiliteit, groene ruimten, openbare verlichting, aanwezigheid van straathoekwerkers, gemeenschapswachten) en de nodige investeringen verrichten om scholen en wijken met een gebrekkig imago aantrekkelijker te maken.

Er worden drie doelstellingen nagestreefd:

 • De uitrusting en de infrastructuur van scholen met een gebrekkig imago waar nog plaats beschikbaar is, moderniseren;
 • De school openstellen naar de wijk door de wijkbewoners de mogelijkheid te geven buiten de schooluren gebruik te maken van de infrastructuur en omgekeerd de school gebruik te laten maken van de wijkvoorzieningen;
 • De wijk gezelliger maken door ruimtelijke verbondenheid te creëren.
 • Voltooiing van de eerste zogenaamde “diagnosefase” voor het opstarten van de eerste contracten met 3 Franstalige scholen en 1 Nederlandstalige school.
 • Voor de 4 scholen die de BHR in 2016 geselecteerd heeft, voorzien de schoolcontracten in een over 5 jaar gespreid actie- en investeringsplan. De eerste “schoolcontracten” 2016-2017 zijn op 21 september 2017 ter goedkeuring voorgelegd aan de Regering.
ecole
Uitwerking van een gewestelijk plan voor de bestrijding van het schoolverzuim Er worden twee doelstellingen nagestreefd:

 • Globaal grip hebben op het schoolverzuim en beschikken over gemeenschappelijke indicatoren voor het BHG (statistieken van gewest en gemeenschappen op elkaar afstemmen);
 • Een gemeenschappelijke strategie opzetten om het schoolverzuim in Brussel te bestrijden door de middelen en krachten te bundelen rond gemeenschappelijke doelstellingen (eenieders rol verduidelijken en doelgerichter optreden).
 • Gemeenschappelijke definities en indicatoren over schoolverzuim;
 • Opmaak van een inventaris met de verschillende beleidsdaden die op het grondgebied van het BHG genomen worden in de strijd tegen het schoolverzuim en analyse van de bestaande evaluaties;
 • Formuleren van aanbevelingen voor een doeltreffende uitvoering en een betere onderlinge afstemming van de initiatieven ter bestrijding van schoolverzuim
 • Uitwerking van een syntheseverslag voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (oktober 2017)
A2O6B

Stuurcomité

 • Initiatiefnemenede Ministers: Minister bevoegd voor Leerplichtonderwijs van de FWB, collegelid van de VGC bevoegd voor Onderwijs en Vorming, Minister-President van het BHG
 • Geassocieerde Ministers: Minister-President van de FWB en de Minister-Voorzitters van de Gemeenschapscommissies, Minister bevoegd voor Economie en Tewerkstelling, Ministers bevoegd voor Beroepsopleiding, Ministers bevoegd voor Volwassenenonderwijs, Ministers bevoegd voor jeugdzorg, Ministers bevoegd voor Hoger Onderwijs
 • Partners: ESRBHG, administratie VGC, onderwijsadministratie CFWB, ATO, BISA of toekomstig BPB, Bassin EFE, BNCTO, Bruxelles Formation, VDAB Brussel, Cocof, Syntra, Academische Pool, AGE, DGI, de verschillende inrichtende machten
 • Soort overleg: overlegde doelstelling

De Regering neemt er evenwel akte van dat de sociale partners deze doelstelling en de daarbij horende beleidswerven ondersteunen. De opportuniteit om gedeelde doelstellingen vast te leggen zal dus aan het begin van elk jaar tijdens de Sociale Top onderzocht worden op basis van de vragen van de sociale partners.

Contacten

Kabinet Shyns, initiatiefnemer Dhr. de Briey Laurent Surlet de Chokier Plaats 15-17 1000 Brussel laurent.debriey@gov.cfwb.be
Kabinet Vanhengel, initiatiefnemer Dhr. De Latte Stefan Kunstlaaan 9 1210 Brussel sdelatte@gov.brussels
Kabinet Vervoort, initiatiefnemer Mevr. Jacquemart Chantal Hertogsstraat 7-9 1000 Brussel cjacquemart@gov.brussels

Doelstelling 7: Uitdiepen van de intergewestelijke samenwerking en uitbouw van een Hoofdstedelijke Gemeenschap

Voor de uitvoering van tal van beleidsinitiatieven is het regelmatig nodig verder te kijken dan het grondgebied van het Brussels Gewest en na te gaan welke uitdagingen en kansen zich aandienen in een geografisch uitgebreider gebied.

In de Brusselse gewestelijke beleidsverklaring wordt uitdrukkelijk beoogd om de intergewestelijke samenwerking verder uit te diepen en een Hoofdstedelijke Gemeenschap uit te bouwen met inachtneming van het kader waarin voorzien is door de bijzondere wet tot hervorming der instellingen.

Een van de wezenlijke uitdagingen voor de toekomstige samenwerking tussen de Gewesten bestaat erin de ontwikkeling van de tewerkstelling en de economische activiteit in het grootstedelijk gebied gezamenlijk te ondersteunen en op dat vlak een niet-concurrentieel en complementair gewestbeleid te voeren.

De nieuwe Hoofdstedelijke Gemeenschap zal de bestaande samenwerkingsmechanismen aanvullen als een soepel overleginstrument, met respect voor de materiële en territoriale bevoegdheden van de Gewesten.

Er wordt voorgesteld, zonder uiteraard andere vormen van bilateraal en trilateraal overleg en onderhandelingen tussen de Gewesten uit te sluiten, dat de Hoofdstedelijke Gemeenschap zich tevens kan buigen over toekomstgerichte aangelegenheden die kaderen in de beleidsdomeinen economie en werk, meer bepaald met het oog op de versterking van de mobiliteit van de werknemers, de coördinatie van zones voor economische en logistieke activiteiten en de uitwerking van een akkoord over de economische ontwikkeling van gebieden met banenscheppende activiteiten (bijv. Brussels Airport).

Verwezenlijking(en) van het tweede jaar

Verwezenlijkingen Beschrijving Indicatoren/Deliverable Illustratie
Samenwerkingskader tussen Actiris en de VDAB waarbij Actiris de VDAB mandateert voor de opleiding en begeleiding van Brusselse werkzoekenden die een Nederlandstalig beroepsinschakelingstraject willen volgen bij de VDAB. Opstarten van de mandatering Doelstellingen 2017:

– Actiris moet 700 werkzoekenden doorverwijzen naar de VDAB

– De VDAB moet 300 trajecten organiseren voor Brusselse werkzoekenden.

A2O7A

Stuurcomité

 • Initiatiefnemende Ministers: Minister-President van het BHG, Minister bevoegd voor Economie en Tewerkstelling van het BHG
 • Geassocieerde Ministers: Minister bevoegd voor Mobiliteit, Ministers bevoegd voor Beroepsopleiding, Ministers-Presidenten van het WG en het VG
 • Partners: ESR, Actiris, Impulse, BEW, VDAB, Bruxelles Formation, Forem, Cocof (SFPME)
 • Soort overleg: Overlegde doelstelling

Contacten

Kabinet Vervoort, initiatiefnemer Dhr. Martens Noé Hertogsstraat 7-9 1000 Brussel nmartens@gov.brussels
Kabinet Gosuin, initiatiefnemer Dhr. Harmel Nicolas Botanic Building – Sint-Lazaruslaan 10, 12de verdieping 1210 Brussel nharmel@gov.brussels

Doelstelling 8: Promotie van duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling

De strijd tégen werkonzekerheid en vóór een kwaliteitsvolle tewerkstelling is een constante prioriteit in het werkgelegenheidsbeleid. Ter stimulering van een dynamiek die gericht is op een actieve bevordering van kwaliteitsjobs in heel het Brusselse economische weefsel, zal de Regering de inspanningen voor permanente vorming in de bedrijven ondersteunen, alsook initiatieven voor gelijke behandeling, diversiteit en de verzoening van beroeps- en privéleven.

Verwezenlijking(en) van het tweede jaar

Verwezenlijkingen Beschrijving Indicatoren/Deliverable Illustratie
 

Bestrijding van discriminatie bij aanwerving

Goedkeuring van een plan om discriminatie bij aanwerving te bestrijden Dit actieplan versterkt de samenhang van de maatregelen die de Brusselse Regering recent heeft goedgekeurd. Jongerengarantie, inschakelingscontracten, hervorming van de tewerkstellingssteun, opleidingsplan… allemaal instrumenten gericht op de tewerkstelling van de meest kwetsbare doelgroepen OutilsDiversite
Bestrijding van discriminatie bij aanwerving Voorontwerp van ordonnantie over de bestrijding van discriminatie op de arbeidsmarkt in het BHG Door de Regering in derde lezing goedgekeurd op 06/07/2017. Geeft de gewestelijke werkgelegenheidsinspectie de mogelijkheid mystery calls en praktijktesten uit te voeren A2O8B
Bestrijding van sociale fraude en sociale dumping Evaluatie van het samenwerkingsprotocol tussen de GWI en de gemeente Elsene voor de bestrijding van sociale fraude, sociale dumping en illegale arbeid op werven In februari van dit jaar zaten de GWI en de gemeente samen om dit samenwerkingsprotocol te evalueren en de resultaten van de testperiode van zes maanden te bespreken. Over het algemeen zijn de gemeentelijke verantwoordelijken tevreden over de nauwe samenwerking met de GWI. Intern stellen zij echter vast dat weinig of geen van hun personeelsleden zich bewust zijn van de problematiek rond sociale fraude, sociale dumping en illegale arbeid op werven. In samenwerking met de inspectiediensten zal bij de verschillende gemeentediensten die verantwoordelijk zijn voor de goede uitvoering van de overheidsopdrachten, ingezet worden op opleiding en sensibilisering. De gemeente en de GWI zullen in de loop van september 2017 een sessie organiseren om het gemeentepersoneel dat ermee te maken krijgt, te sensibiliseren voor de problematiek van sociale fraude en zwartwerk bij werven die kaderen in overheidsopdrachten (in samenwerking met de anti-dumpingcel van de RSZ).

Tijdens de vergadering is ook vastgesteld dat verscheidene verantwoordelijken van andere gemeenten belangstelling tonen in het project van Elsene en de GWI, maar zij nog niet aangestuurd hadden op een ontmoeting om dit project binnen hun entiteit op te zetten. De gemeente Elsene heeft laten weten dat zij zou proberen haar collega’s weer op gang te brengen.

Stuurcomité

 • Initiatiefnemende Minister: Minister bevoegd voor Economie en Tewerkstelling
 • Geassocieerde Ministers: Staatssecretaris bevoegd voor gelijke kansen, Minister-President, Minister bevoegd voor levenskwaliteit, Ministers bevoegd voor beroepsopleiding, Ministers bevoegd voor het openbaar ambt
 • ESRBHG, GOB (BEW), Actiris, Bruxelles Formation, VDAB Brussel
 • Soort overleg: Gedeelde doelstelling

Contact

Kabinet Gosuin, initiatiefnemer Mevr. Amboldi Cristina Botanic Building – Sint-Lazaruslaan 10, 12de verdieping 1210 Brussel camboldi@gov.brussels