Grote doelstellingen

Geplaatst op

Pijler 1: Engagementen van het Gewest

Download hier het ondertekende document (PDF – 2Mb)

Doelstelling 1: Uitvoering van de zesde staatshervorming

Ingevolge de zesde staatshervorming is de Regering van start gegaan met de overname van de verschillende bevoegdheden en de daaraan verbonden beleidsvoorzieningen.

Om de zesde staatshervorming met succes te kunnen uitvoeren, moet voldaan worden aan een reeks voorwaarden, meer bepaald:

 • Transversale benadering van de aangelegenheden die gekoppeld zijn aan de zesde staatshervorming (verwijzing naar andere engagementen);
 • De prospectieve aspecten die aansluiten bij de vaststellingen;
 • Nadere bepaling van de timing;
 • Betere precisering van de algemene doelstellingen van dit engagement, voor wat betreft:
  • De vereenvoudiging en de leesbaarheid van de beleids-voorzieningen;
  • De rechtszekerheid bij de overgang tussen de beleids-voorzieningen (en de evaluatie van de positieve en negatieve gevolgen van de hervormingen voor de bedrijven, de sectoren en de werknemers);
  • De interregionale concurrentie en de kadering van de beleidsvoorzieningen in een interregionale logica, alsook de betrekkingen met de federale entiteit;
  • Het beheer van de budgetten die gekoppeld zijn aan de zesde staatshervorming;

Bijzondere aandacht zal uitgaan naar de activeringsmaatregelen, de vermindering van de werkgeversbijdragen en de maaltijdchequestelsels. Een doelgroepenbenadering zal centraal staan in de toekomststrategieën.

Verwezenlijking(en) van het eerste jaar 

Verwezenlijkingen Beschrijving Indicatoren/Deliverable Illustratie
Studies met betrekking tot de doelgroepmaatregelen die zijn overgenomen in het kader van de zesde staatshervorming
 • Januari 2015 – studie om het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een zo duidelijk mogelijk beeld te verschaffen van de verschillende tewerkstellingsmaatregelen, uitgesplitst per programma, te bepalen van welke maatregelen de ondernemingen in elk gewest het vaakst gebruik maken (profiel en activiteitensector van die ondernemingen), alsook vast te stellen om welke doelgroepen het meestal gaat en wat hun geografische profiel is, en daarbij voor elk programma rekening te houden met de budgettaire impact en de effecten van de intergewestelijke concurrentie.
 • Januari 2016 – studie om het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een zo duidelijk mogelijk beeld te verschaffen van alle mogelijke gevallen waarbij tewerkstellingsmaatregelen worden gekoppeld (combinatie van een activeringsmaatregel en een overeenkomstige RSZ-vermindering, combinatie van een activering met een andere tewerkstellingsmaatregel, …)

 

Verslag opgesteld en meegedeeld in september 2015

 1. Voorstelling van het studieverslag aan de RvB van de ESR op 7 oktober 2015
 2. Nota met aanbevelingen voor een doeltreffend doelgroepenbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de Sherpagroep van de ESR op 26 oktober 2015.

Verslag verwacht in juni 2016

 A1O1A

freepik.com

Opname van het dienstenchequestelsel in de bevoegdheid van het Gewest
 • Sluiten van een overeenkomst voor het uitgeven van dienstencheques
 • Beheer van het interregionale aspect van de maatregel via een protocolakkoord
 • Goedkeuring van een hervorming van de Brusselse dienstencheques voor de legislatuur (faciale waarde, aftrekbaarheid, indexering, 60%, begrotingscontrole).
Er werd een overheidsopdracht gegund aan de vennootschap Sodexo voor 2016 en 2017.

Overheveling van de plaatsen voor sociaal overleg naar de ESR.

In 2015 werd een protocolakkoord afgesloten dat nog steeds van toepassing is in 2016.

De erkenningscommissies en het Opleidingsfonds Dienstencheques zijn van kracht geworden met ingang van 1 januari 2016.

 A1O1B

Stuurcomité

 • Initiatiefnemende Ministers: Minister-President, Minister van Economie en Tewerkstelling
 • Geassocieerde Ministers: Minister van Financiën en Begroting
 • Partners: ESR, de GOB, Actiris
 • Soort overleg : gedeelde doelstelling

Contacten

Kabinet Vervoort, iniatiefnemer Mevr. Jacquemart Chantal Hertogsstraat 7-9 1000 Brussel cjacquemart@gov.brussels
Kabinet Gosuin, iniatiefnemer Dhr. Libert Vincent Botanic Building – Sint-Lazaruslaan 10, 12de verdieping 1210 Brussel vlibert@gov.brussels

Doelstelling 2: Uitwerking van een Brusselse Small Business Act

De Regering heeft zich ertoe verbonden na overleg met de sociale partners een soort handvest goed te keuren, de zogenaamde Small Business Act, die moet inspelen op de Brusselse realiteit en meer bepaald gericht is op het verbeteren van de betrekkingen tussen de overheid en de KMO’s/ZKO’s. Het is de bedoeling te beschikken over een administratie die « business friendly » is (onthaal, efficiëntie, overheidsopdrachten, administratieve vereenvoudiging, …) en zo te komen tot een sterkere ondersteuning van het ondernemerschap, een beter toegankelijke financiering, een gepersonaliseerde begeleiding van kandidaat-ondernemers en een klimaat dat nog meer bevorderlijk is voor de ontwikkeling van de KMO’s.

De Regering en de sociale partners ondersteunen de administratieve vereenvoudiging in een streven naar een optimale regeling.

In die context zal de Regering de knelpunten onderzoeken die jaarlijks worden gepubliceerd door Impulse, net zoals de analyses van andere actoren verbonden aan de ondernemerswereld om de SBA te verbeteren.

Meer informaties: www.meandmyjob.brussels.

Verwezenlijking(en) van het eerste jaar 

Verwezenlijkingen Beschrijving Indicatoren/Deliverable Illustratie
Voltooiing van een Draft Zero In het jaar 2015-2016 is er grote vooruitgang geboekt bij het opstellen van het eerste kmo-plan van het Gewest. Op basis van een procedure waarbij de actoren op het terrein en de sociale partners betrokken zijn, wordt bij de opmaak van de balans voor 2016 een volledige draft gedeeld met het stuurcomité om vervolgens door de BHR te worden goedgekeurd. 1ste kmo-plan van het Gewest (+/- 70 maatregelen, 360 graden plan over alles wat verband houdt met de verbetering van het ondernemersklimaat in het Brussels Gewest). Goedkeuring Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in juni 2016.

Reeks vorderingen bij elke maatregel (tussen eind 2016 en 2019).

 

 A1O2

Stuurcomité

 • Initiatiefnemende Ministers: Minister van Economie en Tewerkstelling, Minister-President
 • Geassocieerde Ministers: Staatssecretaris bevoegd voor Wetenschappelijk Onderzoek, Staatssecretaris voor Digitalisering, Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, Minister van Leefmilieu
 • Partners: ESR, Impulse, GIMB, BEW (met inbegrip van BI&E), Innoviris, Agentschap Easybrussels, CIBG
 • Soort overleg : overlegde doelstelling

Contacten

Kabinet Vervoort, iniatiefnemer Mevr. Grippa Isabelle Hertogsstraat 7-9 1000 Brussel igrippa@gov.brussels
Kabinet Gosuin, iniatiefnemer Dhr. Vanloqueren Gaëtan Botanic Building – Sint-Lazaruslaan 10, 12de verdieping 1210 Brussel gvanloqueren@gov.brussels

Doelstelling 3: Rationalisering van de verschillende instellingen die diensten verlenen en ondersteuning bieden aan ondernemingen

Aansluitend bij de vorige doelstelling heeft de Regering een stappenplan goedgekeurd om conform de gewestelijke beleidsverklaring 2014-2019 over te gaan tot de rationalisering van de economische instrumenten. Daarbij verbindt ze zich op economisch vlak tot een grondige analyse van het Brusselse institutionele en organisatielandschap met het oog op een optimalisering van de instrumenten waarover ze beschikt.

De denkoefening inzake de rationalisering van de economische instrumenten is een aspect dat deel uitmaakt van een grotere werf waarmee men een gunstig klimaat beoogt voor de oprichting en ontwikkeling van ondernemingen op het Brussels grondgebied. Deze zal hand in hand gaan met andere economische prioriteiten uit de GBV zoals de herziening van de steunmaatregelen, met de goedkeuring van een Small Business Act en de uitwerking van nieuwe richtlijnen voor de toekenning van facultatieve subsidies.

De algemene doelstellingen van de hervorming zijn opgebouwd rond twee krachtlijnen:

 1. De efficiëntie van wat al bestaat verbeteren
  1. De overlapping beperken tussen de actoren om aan efficiëntie te winnen
  2. In alle noodzakelijke behoeften voorzien voor de ontwikkeling van de KMO’s en de ZKO’s
 2. Het beschikbare aanbod vereenvoudigen en de leesbaarheid ervan vergroten
  1. Zorgen voor grotere synergieën en complementariteit tussen de instellingen die de ondernemingen ondersteunen

Een business friendly administratie aanbieden, in de zin van een uniek loket dat diensten verleent en ondersteuning biedt aan de ondernemingen

Verwezenlijking(en) van het eerste jaar 

Verwezenlijkingen Beschrijving Indicatoren/Deliverable Illustratie
Goedkeuring van het juridisch statuut van het toekomstig agentschap waartoe Atrium en Impulse zullen behoren en verhuis van BIE naar het UNO-gebouw. Geleidelijke uitvoering van de beslissing van 22 oktober 2015 betreffende de rationalisering van economische instrumenten. Het statuut van publiekrechtelijke naamloze vennootschap met sociaal oogmerk werd op 26/05/2016 door de Regering goedgekeurd.

Ook werd de beslissing genomen om de diensten van BIE nog vóór het einde van het jaar naar het UNO-gebouw te verhuizen. Op die manier kunnen de teams en de organisatie van het nieuwe agentschap geleidelijk aan dichter bij elkaar worden gebracht.

 

 

A1O3A

Openbaar/privaat begeleidingsnetwerk Evolutie naar een echt openbaar/privaat begeleidingsnetwerk. De projectoproep “begeleiding bij het ondernemerschap”, goed voor een budget van 1.650.000 euro, werd op 6 juni afgesloten. 47 projecten werden ingediend.

Er werd een kadaster van het openbaar dienstenaanbod aan ondernemingen tot stand gebracht en gepubliceerd zodat private actoren en actoren uit de verenigingssector die in het kader van de projectoproepen voorstellen indienen, zich kunnen aansluiten op het reeds bestaande dienstenaanbod van het openbare net (Atrium, Impulse, BIE, Loketten voor Plaatselijke Economie, platformen voor zelftewerkstelling, etc.).

De geselecteerde projecten worden onderworpen aan een kwaliteitscharter dat gepubliceerd wordt op de website van BEW.

 

A1O3B

freepik.com

Stuurcomité

 • Initiatiefnemende Minister: Minister van Economie en Tewerkstelling
 • Geassocieerde Ministers: Minister-President, Staatssecretaris voor Wetenschappelijk Onderzoek, Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, Staatssecretaris voor Digitalisering
 • Partners: ESR, Impulse, GIMB, BEW (incl. BI&E), Innoviris, Atrium, Citydev, CIBG, BIM
 • Soort overleg : overlegde doelstelling

Contact

Kabinet Gosuin, iniatiefnemer Mevr. Flahaut Anne Botanic Building – Sint-Lazaruslaan 10, 12de verdieping 1210 Brussel aflahaut@gov.brussels

Doelstelling 4: Evaluatie en heroriëntering van de steun aan ondernemingen naar activiteiten met een groot jobpotentieel en toegevoegde waarde

De evaluatie van de steun aan ondernemingen en de verschuiving hiervan naar ondersteuning bij de ontwikkeling van economische activiteiten met een groot jobpotentieel en toegevoegde waarde voor het Gewest staan voor de Regering voorop binnen deze doelstelling die wordt gekoppeld aan de werven met betrekking tot het gekruist werk-opleidingsbeleid en beroepen met een groot jobpotentieel zoals geïdentificeerd in de Strategie 2025.

De koppeling aan voorwaarden (bijv. inzake werk en / of opleiding) zal worden aangepast al naargelang van de verschillende soorten steun en in verhouding tot de hieraan verbonden bedragen. De Regering zal ook inzetten op een toename van de financieringsmiddelen en een verhoging van de investeringssubsidies voor grote ondernemingen, KMO’s en ZKO’s, die het hoogste percentage door Actiris geselecteerde werknemers hebben, via een pakket voor ondernemingssteun en een actief ondersteuningsbeleid voor de buurthandel.

Verwezenlijking(en) van het eerste jaar 

Verwezenlijkingen Beschrijving Indicatoren/Deliverable Illustratie
Goedkeuring in 1ste lezing van 2 voorontwerpen van ordonnanties onderzoek en vooruitgang van de herziening van de ordonnanties EXPA en BUIHAN. Wat de ordonnanties EXPA en BUIHAN betreft, werden de regelingen en de workshops met de actoren op het terrein respectievelijk in maart en april geëvalueerd. Er zullen voorontwerpen van ordonnanties volgen. Het stuurcomité ziet toe op de samenhang en de coördinatie. Kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie van de huidige regeling.

Raadpleging met alle betrokken actoren via participatieve en sectorale workshops in februari en maart 2016.

Uitgebreide raadpleging van Brusselse ondernemers tijdens de Brussels Business Days in maart 2016.

 A1O4A
Hervorming van de facultatieve subsidies Economie, Tewerkstelling en Handel Bepalen van de criteria en voorwaarden voor de toekenning van de facultatieve subsidies die toegespitst worden op de beleidsprioriteiten in de desbetreffende bevoegdheidsgebieden.

De facultatieve subsidies toekennen aan proefprojecten of vernieuwende projecten in prioritaire sectoren, innoverende sectoren of sectoren met een potentieel aan jobs en aan tewerkstellingsniches – Het toekennen van de subsidies wordt transparanter gemaakt.

 • De facultatieve subsidies economie en tewerkstelling worden in 2016 toegewezen op basis van acht projectoproepen en worden voorgelegd aan deskundigenjury’s.
 • Alle acht projectoproepen beschikken over een eigen reglement, een specifiek tijdskader en een selectieprocedure die gebaseerd is op een gemeenschappelijke methodologie.
 A1O4B

Stuurcomité

 • Initiatiefnemende Minister: Minister van Economie en Tewerkstelling
 • Geassocieerde Minister: Minister-President, Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, Staatssecretaris voor Wetenschappelijk Onderzoek
 • Partners: ESR, BEW (met inbegrip van BI&E), Impulse, Atrium, Innoviris, GIMB, BWF, Leefmilieu Brussel
 • Soort overleg : overlegde doelstelling

Contact

Kabinet Gosuin, iniatiefnemer M. Vanloqueren Gaëtan Botanic Building – Sint-Lazaruslaan 10, 12de verdieping 1210 Brussel gvanloqueren@gov.brussels

Doelstelling 5: Strategie ter versterking van de exportpromotie en de aantrekking van buitenlandse investeringen in het BHG

De doelstelling is de intensifiëring van de economische en handelsrelaties met de buitenlandse partners, rekening houdend met de specifieke kenmerken van het Brussels economisch weefsel. Aangezien België een kleine markt is, kan enkel in de expansie van de ondernemingen en nieuwe tewerkstelling worden voorzien door zich te richten op het buitenland. Het is de taak van de Regering om de Brusselse ondernemingen te steunen bij hun stappen op de internationale scène en om buitenlandse ondernemingen aan te trekken naar ons Gewest.

Verwezenlijking(en) van het eerste jaar 

Verwezenlijkingen Beschrijving Indicatoren/Deliverable Illustratie
In april 2016: sluiten en ondertekenen van een samenwerkingsakkoord met Marokko voor het gezamenlijk benaderen van Sub-Saharaans Afrika Om de uitvoer naar het Afrikaanse continent te versterken (prioritaire landen van de ABV), hebben het BHG (Brussel Invest & Export) en Marokko (Marokko Export) een akkoord gesloten met de bedoeling hun export te verhogen door samen te werken, enerzijds om de bilaterale handel te bevorderen en, anderzijds, om zakelijke contacten te leggen met derde markten van wederzijds belang. Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan de mogelijke opportuniteiten in Subsaharaans Afrika, op basis van de contacten van Marokko in West-Afrika en van België in Centraal-Afrika. Vanaf 2017 zal elk jaar tussen Brussel Invest & Export en Marokko Export een gezamenlijk actieplan worden opgesteld met initiatieven voor wederzijdse communicatie, wederzijdse bijstand voor het in contact brengen van zakenmannen/-vrouwen en voor het opzetten van promotieactiviteiten (beurzen, missies, …).  

1

Het netwerk van economische en handelsattachés een nieuwe dynamiek bezorgen en herstructureren. Naar aanleiding van een evaluatie van het netwerk van economische en handelsattachés volgens een schema van objectieve indicatoren, heeft de BHR op 04/02/2016 een oriëntatienota 2016-2018 goedgekeurd met de landen waar onze posten moeten worden versterkt, of integendeel, in vraag moeten worden gesteld. Bijgevolg werd de post in Tokio versterkt, het rechtsgebied van de post bij de EU uitgebreid en werd de post in Belgrado gedegradeerd. Bovendien kent het netwerk momenteel de grootste beweging ooit: 7 nieuwe aanstellingen bij beslissing van de BHR (EU, Tokio, Parijs, New York, Istanboel, Londen, Singapore) en 3 die hangende zijn (Chennai, Algiers, Koeweit). Het verloop en het aantal dossiers die door de economische en handelsattachés worden behandeld, evolueren positief.

A1O5A

A1O5B

Stuurcomité

 • Initiatiefnemende Ministers: Minister van Economie en Tewerkstelling, Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel
 • Geassocieerde Ministers: Minister-President, Minister van Buitenlandse Betrekkingen
 • Partners: ESR, BI&E, VisitBrussels, Bruxelles International, Impulse, GIMB
 • Soort overleg : overlegde doelstelling

Contacten

Kabinet Gosuin, iniatiefnemer M. Harmel Nicolas Botanic Building – Sint-Lazaruslaan 10, 12de verdieping 1210 Brussel nharmel@gov.brussels
Kabinet Jodogne, iniatiefnemer Mme Laverge Isabelle Botanic Building – Sint-Lazaruslaan 10, 14de verdieping 1210 Brussel ilaverge@gov.brussels

Doelstelling 6: Grote investeringen verrichten

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest doet een belangrijke inspanning die gericht is op het behoud, op zijn grondgebied, van grote overheidsinvesteringen die noodzakelijk zijn voor zijn ontwikkeling, en die belangrijke hefbomen zijn voor de steun aan zijn economie en zijn rol als economische motor voor het land. De steun van deze openbare, gemeentelijke en gewestelijke investeringen en de noodzakelijke overheidshefbomen voor privé-initiatieven zullen de prioriteitenstelling van de werven van de Strategie 2025 dragen.

Verwezenlijking(en) van het eerste jaar 

Verwezenlijkingen Beschrijving Indicatoren/Deliverable Illustratie
Versterking van de “territoriale governance” Het Brussels Planningsbureau is van start gegaan en integreert alle instrumenten voor de statistische opvolging en de territoriale monitoring (DSP, BISA, ATO, themagebonden observatoria,…). Rationalisering van de administraties en structuren die bevoegd zijn voor de ruimtelijke ordening en de statistiek binnen een ION, het Brussels Planningsbureau, opgericht bij de Ordonnantie van 29 juli 2015 overeenkomstig de GBV.  A1O6A
Investeringen openbaar vervoer en infrastructuur 10-jaren investeringsprogramma voor modernisering en verlenging metro, uitbreiding bus aanbod, vernieuwen vloot, aanleggen nieuwe tramlijnen goed voor 5.2 miljard euro Consultaties busplan lopende

Marktbevraging hybride bussen + beslissing regering aankoop hybride bussen

Opstart werven tram 9 & 94

Principebeslissing verlenging metro (Albert-Bordet) – constitution.

 A1O6B

Stuurcomité

 • Initiatiefnemende Minister: Minister-President
 • Geassocieerde Ministers: Minister van Economie, Minister van Leefmilieu en Huisvesting, Minister van Mobiliteit, Minister van Financiën en Begroting
 • Partners: ESR, BPB, toekomstig BPB, Mobiel Brussel, BIM, BGHM, Citydev, Huisvestingsfonds, MSI
 • Soort overleg : overlegde doelstelling

Contact

Kabinet Vervoort, initiatiefnemer Mme Waknine Bety Hertogsstraat 7-9 1000 Brussel bwaknine@gov.brussels

Doelstelling 7: Invoering van een fiscale hervorming

De fiscale hefbomen die voor de uitbouw van economische activiteiten, de jobcreatie en de verhoging van de koopkracht gunstig zijn, zullen net zoals de hervormingen die tot doel hebben de ontvangsten en de administratieve stappen op het grondgebied te vereenvoudigen en te harmoniseren, specifiek worden geanalyseerd in het licht van het verwachte effect en ingebouwd in het kader van de fiscale hervorming dat voor 2017 werd aangekondigd.

De zesde staatshervorming heeft de financieringsmechanismen van de gewesten en de gemeenschappen sterk gewijzigd. In naam van de responsabiliseringslogica zullen de gefedereerde entiteiten een echt fiscaal beleid kunnen voeren. Een beleid dat afgestemd is op hun behoeften en noden. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal een belangrijke fiscale hervorming voorbereiden en invoeren, met inachtneming van het streven naar begrotingsevenwicht tijdens de legislatuur.

Het is de bedoeling om via deze hervorming de Brusselse fiscaliteit minder complex, maar ook rechtvaardiger en gunstiger te maken voor de Brusselaars en de Brusselse bedrijven. Er zal een verschuiving plaatsvinden van de belasting op werk naar de belasting op grond. Verder zullen ook de instrumenten voor de milieufiscaliteit geoptimaliseerd en rechtvaardiger gemaakt worden.

De vermelde werven zullen worden afgetoetst aan de conclusies van de taskforce die momenteel worden belast met de fiscale hervorming uit 2017 en die uit de gewestelijke fiscale administraties en de experten uit de fiscaliteit bestaat.

Verwezenlijking(en) van het eerste jaar 

Verwezenlijkingen Beschrijving Indicatoren/Deliverable Illustratie
Fiscale specialisatie met het oog op verhoogde steun aan de KMO’s en de ZKO’s + Leesbaarheid en harmonisering van de economische fiscaliteit. Hervorming en versterking van het Compensatiefonds voorgelegd aan de BHR in juni 2016.

De regeling zal voorzien in mechanismen voor fiscale harmonisering die in een contract tussen het Gewest en de gemeenten worden vastgelegd en zal de aanzet vormen voor een aanzienlijke vereenvoudiging van de fiscaliteit die een economische impact heeft.

Beslissing van de BHR en Overeenkomsten te sluiten met de gemeenten voor de driejarige periode 2016-2018.  

A1O7A

Ondersteuning bij de investeringen van de ondernemingen. De onroerende voorheffing op materiaal en uitrusting zal vanaf 2017 integraal worden geschrapt en het daaruit voortvloeiende inkomstenverlies zal voor de gemeenten worden gecompenseerd. Wijziging van de fiscale ordonnanties.  A1O7B

Stuurcomité

 • Initiatiefnemende Ministers : Minister-President / Minister van Begroting en Financiën
 • Geassocieerde Ministers: Minister van Economie, Staatssecretaris van de Digitalisering, Minister van Huisvesting en van Leefmilieu
 • Partners: ESR, BFB, BPB, Impulse, GIMB, BFB
 • Soort overleg : overlegde doelstelling

Contacten

Kabinet Vervoort, initiatiefnemer Dhr. Delhauteur Baptiste Hertogsstraat 7-9 1000 Brussel bdelhauteur@gov.brussels
Kabinet Vanhengel, initiatiefnemer Dhr. Reinhard Tom Kunstlaaan 9 1210 Brussel treinhard@gov.brussels

Doelstelling 8: Ontwikkeling van de handel van morgen die geïntegreerd is in de stad

Het handelsaanbod moet beantwoorden aan de verwachtingen van de gebruikers op het vlak van nabijheid, verscheidenheid en innovatie. Aansluitend bij de goedgekeurde krachtlijnen inzake ruimtelijke ordening, zal verder geijverd worden voor de ontwikkeling van een buurthandelsaanbod in woongebieden.

Dit engagement beoogt eveneens steun aan de handel als werkverschaffer voor de Brusselaars en voortbrenger van economische activiteiten die de attractiviteit van het Gewest ontwikkelen.

Verwezenlijking(en) van het eerste jaar 

Verwezenlijkingen Beschrijving Indicatoren/Deliverable Illustratie
Opstellen van een beheersovereenkomst met Atrium. De taken van het Agentschap vastleggen

 • Kennis en analyse van de sector op het gewestelijk grondgebied: uitwerking van een globale tool voor de analyse van vraag en aanbod gekoppeld aan een ontwikkelingsstrategie
 • Economische dynamiek: begeleiding van de projectleiders van bij het ontstaan van het idee tot het ogenblik van de vestiging
 • Ontwikkeling van vernieuwende projecten

De middelen en instrumenten formuleren die nuttig zijn voor de verwezenlijking van de doelstellingen

Juridisch instrument

Beleidsuitvoeringsinstrument.

Het Brussels Gewest heeft in juli 2015 voor de eerste keer het optreden van Atrium omkaderd via een beheersovereenkomst waarbij het Agentschap de middelen krijgt om een coherent handelsbeleid te ontwikkelen en duidelijke doelstellingen vastgelegd worden voor 2019, die samenhangen met de Strategie 2025.  atrium

Stuurcomité

 • Initiatiefnemende Ministers: Minister-President, Minister van Economie en Tewerkstelling
 • Geassocieerde Ministers: Staatsecretaris bevoegd voor Digitalisering, Minister van Openbare Netheid, Minister van Mobiliteit
 • Partners: ESR, Atrium, BPB, BSO, ANB
 • Soort overleg : overlegde doelstelling

Contacten

Kabinet Vervoort, initiatiefnemer Mevr. Grippa Isabelle Hertogsstraat 7-9 1000 Brussel igrippa@gov.brussels
Kabinet Gosuin, initiatiefnemer Dhr. Graas Valentin Botanic Building – Sint-Lazaruslaan 10, 12de verdieping 1210 Brussel vgraas@gov.brussels

Doelstelling 9: Steun voor onderzoek en innovatie

Een nieuw Gewestelijk Innovatieplan 2015-2020 zal worden opgesteld in overleg met de betrokken actoren (Gewestelijke Raad voor het Wetenschapsbeleid, Innoviris, …). De Regering zal de beschikbare kredieten voor Innoviris geleidelijk verhogen om de bestedingen voor onderzoek en ontwikkeling op te trekken naar het Europees streefcijfer van 3% van het gewestelijk BBP.

Verwezenlijking(en) van het eerste jaar 

Verwezenlijkingen Beschrijving Indicatoren/Deliverable Illustratie
Goedkeuring in eerste lezing van het Gewestelijk Innovatieplan (GIP). Het GIP bepaalt het referentiekader van het onderzoeksbeleid tegen 2020 en bevat een uitvoerige beschrijving van de concrete maatregelen die zullen worden ingevoerd, dat vanuit een streven naar slimme specialisatie.

Het GIP is georganiseerd rond 5 strategische pijlers. De eerste vier pijlers hebben een algemene strekking en zijn bestemd om tot in heel het Brusselse economische weefsel door te dringen.

De vijfde pijler wordt gewijd aan de 3 Strategische Activiteitendomeinen: Gezondheid – Gespecialiseerde geneeskunde, Leefmilieu – Groene Economie; ICT- Digitale Economie.

Kennisgeving van de BHR van 28/04/2016.

Kennisgeving van de BHR van 28/04/2016.

 pri
Herziening, in eerste lezing, van de ordonnantie onderzoek. Deze herziening is het gevolg van de evolutie van het Europees recht maar komt ook voort uit de noodzaak om te beschikken over een gepast juridisch kader voor de uitvoering van het nieuwe “Gewestelijk Innovatieplan”.

Inhoudelijk zorgen de Ordonnanties voor een verduidelijking en verbreding van de waaier aan steun die door het Gewest wordt toegekend: mogelijkheid voor ondernemingen van de social-profitsector om deel te nemen aan projecten voor onderzoek & innovatie, mogelijkheid om organisatorische of sociale innovatie te steunen, mogelijkheid om ontwikkelingsstadia van de ondernemingen die vroeger niet in aanmerking kwamen voor subsidies te steunen (pre-seed funding), mogelijkheid om de kennisoverdracht tussen de academische wereld en de bedrijfswereld aan te moedigen (co-creatie, living labs, ondersteuning bij het opzetten van projecten, …), mogelijkheid om onderzoeksinfrastructuur te subsidiëren, …

Basic RGB

Stuurcomité

 • Initiatiefnemende Minister: Staatssecretaris bevoegd voor Wetenschappelijk Onderzoek
 • Geassocieerde Ministers: Minister-President, Staatssecretaris bevoegd voor gewestelijke en gemeentelijke informatica en digitalisering, Minister van Economie en Tewerkstelling
 • Partners: ESR, Innoviris, Impulse
 • Soort overleg: overlegde doelstelling

Contact

Kabinet Laanan, initiatiefnemer Mevr. Malanda Nelawu Regentlaan 21-23 1000 Brussel nmalanda@gov.brussels

Doelstelling 10: De economie ondersteunen voor beroepen met een kwalitatief jobpotentieel voor Brusselaars

De Regering zal de Brusselse economie blijven ondersteunen voor beroepen met een groot jobpotentieel voor ons Gewest, hetzij in termen van volumes van activiteiten en banen, in termen van positieve ontwikkeling en opportuniteiten voor de Brusselse werknemers, of in termen van strategische keuze voor Brussel, evolutie van de demografie of duurzame ontwikkeling.

In die context zijn 8 domeinen afgebakend die beschikken over jobpotentieel voor Brusselaars. De sociale ondernemingen (afkomstig uit de sociale economie) moeten aanzien worden als economische modellen met transversaal potentieel voor deze acht domeinen. De sociale ondernemingen die in hun economisch project een sociaal oogmerk en een democratisch en participatief bestuur opnemen, kunnen immers een belangrijke rol vervullen in de Brusselse economische ontwikkeling.

Er zal een gunstige omgeving tot stand worden gebracht zodat zowel bestaande als nieuwe actoren bij hun ontplooiing de sociaal-professionele inschakelingslogica kunnen overstijgen om zo lokaal verankerde jobs en toegevoegde waarde te creëren en tegelijk tegemoet te komen aan de behoeften van de Brusselaars.

Verwezenlijking(en) van het eerste jaar 

Verwezenlijkingen Beschrijving Indicatoren/Deliverable Illustratie
Nieuw overkoepelend merk “screen.brussels” dat 4 onderdelen bevat + een visuele identiteit en een grafisch charter

Screen.brussels fund: oprichting van de vzw en uitwerking van het reglement voor coproducties

screen.brussels business

Versterken van de audiovisuele sector door aanzienlijke financiële middelen uit te trekken, enerzijds voor de bedrijven die erin actief zijn en anderzijds voor de werken en producties die zorgen voor een heuse economische return.

Zo steunt het merk screen.brussels op het gecoördineerde optreden van meerdere actoren, die elk een eigen opdracht vervullen. Aan de twee bestaande onderdelen (screen.brussels film commission en screen.brussels cluster) worden voortaan screen.brussels fund en screen.brussels business toegevoegd.

Deze 4 instrumenten werken samen met andere tussenkomende partijen zoals Innoviris voor Onderzoek en Ontwikkeling.

 • 1ste oproep tot kandidaatstellingen voor het screen fund dat op 2 mei gelanceerd werd. Selectie lopende.
 • Nieuw financieel instrument binnen de GIMB
 

A110

 

E-gezondheidsplan

Brusafe

E-gezondheidscharter

De ontwikkeling van het Brussels Gezondheidsnetwerk (BGN) en de oprichting van de kluis Brusafe die het mogelijk maken om gegevens uit te wisselen tussen alle gezondheidswerkers van Brussel en België, en binnenkort ook van Europa en zelfs van over de hele wereld, in een gratis, beveiligd instrument dat uitsluitend toegankelijk is voor dienstverleners die de patiënt verzorgen en mits toestemming van deze laatste, in naleving van de normen voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het medisch geheim. Het BGN en de kluis houden een investering in van meer dan 2,5 miljoen in 2015-2016.

Via het e-gezondheidscharter dat op 20 april 2016 werd ondertekend, zetten de Brusselse autoriteiten en de verschillende partners (Abrumet, Agoria, Impulse en Innoviris) via een coördinatieplatform een gemeenschappelijke governance op onder de noemer e-gezondheid.brussels.

 • Ontwikkeling van het Brussels Gezondheidsnetwerk
 • Oprichting van de kluis Brusafe
 • Ondertekening van het e-gezondheidscharter (april 2016)
 esante
Digitaal plan

 

Vastleggen van een strategie ter ondersteuning van het digitale ondernemerschap

 

 

Op dit ogenblik, lancering van werkgroepen met als doel om eind juni een eerste ontwerpaanbeveling te hebben.  digital
Open data: gratis ter beschikking stellen van overheidsdata aan particulieren en bedrijven

Smart City initiatieven : participatie / co-creatie / betrokkenheid burgers en bedrijfsleven

Overheid stelt gegevens ter beschikking in functie van de vraag van het bedrijfsleven.

Hiermee wordt een bedrijfsvriendelijk klimaat gecreëerd en worden de digitale start-ups geboost.

 1. Organisatie van Smart City Event en Summit: bewustwording creëren over Smart City en initiëren van participatie bij het groot publiek en lokale besturen
 2. Conclusies van Smart City Breakfasts, waarbij het bedrijfsleven aandacht vroeg voor geschikte IT-profielen en het aanbieden van gerichte IT-vorming in het Gewest.
 • 2e lezing goedgekeurd omzetting Europese Richtlijn PSI begin juni
 • Lancering van een gewestelijke open data portal (opendatastore.brussels) in maart 2016
 • Opleiding/vakantiestages voor jongeren om warm te maken voor IT-opleiding (Capital digital)
 • Organisatie van hackatons ondersteunen, zoals Molengeek.
 • Bijzondere aandacht voor gendergelijkheid in IT-sector.
 planNum

Stuurcomité

 • Initiatiefnemende Ministers: Minister-President, Minister van Economie en Tewerkstelling
 • Geassocieerde Ministers: Staatssecretaris bevoegd voor Digitalisering, Minister van Leefmilieu, Staatssecretaris voor Wetenschappelijk Onderzoek
 • Partners: ESR, BEW, Impulse, GIMB, BIM, de toekomstige ION Toerisme, Innoviris, BOW, BISA of toekomstig BPB, de betrokken BRC
 • Soort overleg : overlegde doelstelling

Contacten

Kabinet Vervoort, initiatiefnemer Mevr. Grippa Isabelle Hertogsstraat 7-9 1000 Brussel igrippa@gov.brussels
Kabinet Gosuin, initiatiefnemer Dhr. De Clercq Olivier Botanic Building – Sint-Lazaruslaan 10, 12de verdieping 1210 Brussel odeclercq@gov.brussels

Pijler 2: Engagementen van het Gewest en de Gemeenschappen

Download hier het ondertekende document (PDF-2Mb)

Doelstelling: Tenuitvoerbrenging van de "Jongerengarantie"

De regeling van de Jongerengarantie voorziet in twee fundamentele doelstellingen voor 2020:

 • bijdragen tot de strijd tegen de werkloosheid en de ondertewerkstelling van jongeren tussen 15 en 25 jaar;
 • bijdragen tot de verbetering van de vaardigheden (in de ruime zin van het woord) van de jongeren met het oog op hun (her)intrede op de arbeidsmarkt

Op het vlak van zichtbaarheid voor de jongeren strekken de maatregelen ertoe:

 • Elke jongere tussen 15 en 25 jaar die behoort tot de ongekwalificeerde uitstroom, binnen de maand in te lichten over de diensten waarop hij aanspraak kan maken om een balans op te stellen en vervolgens binnen de 4 maanden begeleid te worden naar een kwaliteitsvolle baan, een stage, een opleiding of een hervatting van de studies. Indien nodig kan hij ook ondersteuning krijgen met het oog op zijn maatschappelijke integratie, als noodzakelijke stap op weg naar beroepsinschakeling.
 • Elke jongere onder de 25 jaar, zodra hij zich als werkzoekende heeft ingeschreven bij Actiris, binnen de daaropvolgende 4 maanden te begeleiden naar een kwaliteitsvolle baan, een stage of een opleiding, een hervatting van de studies en indien nodig te ondersteunen in zijn maatschappelijke integratie, als noodzakelijke stap op weg naar beroepsinschakeling.

Daarenboven moet iedere jongere tussen 15 en 25 jaar toegang hebben tot instrumenten die hem of haar toelaten terug naar school te gaan.

Deze doelstelling herneemt de maatregelen die opgenomen zijn in het Brussels Jongerengarantieplan.

Verwezenlijking(en) van het eerste jaar 

Verwezenlijkingen Beschrijving Indicatoren/Deliverable Illustratie
Voeren van een promotiecampagne

 

Om het programma te promoten, is een campagne opgezet door het bedrijf Cible, dat geselecteerd is na een offerteaanvraag begin 2015. Deze informatiecampagne is gemeenschappelijk voor alle administraties/overheidsdiensten en operatoren die betrokken zijn bij het programma, en is met hen overlegd. De campagne getiteld “Me and my job” steunt op 2 pijlers: de eigenlijke promotiecampagne die regelmatig herhaald wordt via verscheidene kanalen en een website die een overzicht biedt van de verschillende beschikbare diensten. Het webplatform (meandmyjob.brussels) beoogt alle jongeren kennis te laten maken met de concrete oplossingen waarop zij in de praktijk een beroep kunnen doen.

 

Offerteaanvraag in februari 2015: selectie van het bedrijf Cible

Lancering van de eerste fase van de campagne in juni 2015

Tweede fase in december 2015 (online campagne): herwerking van de website, lancering van de Facebookpagina en verspreiding van videoclips

Herlancering van de campagne in juni en september 2016

1.   Webplatform :

 • online sinds 15/06/15

2.    Opstart van een Facebookpagina:

 • 1.000 likes sinds de opstart
 • Community Management met 3 posts per week

3.   Mediacampagne:

 • Affiches Decaux + metro
 • Online campagne (RTB, SEA, Facebook, YouTube)

4.   Videoclips aangemaakt.

 meanmyjob
Invoering van het inschakelingscontract Het inschakelingscontract is een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde duur van 12 maanden, gesubsidieerd door het Gewest via de toewijzing van betrekkingen voor gesubsidieerde contractuelen, dat werkzoekenden jonger dan 25 jaar die sinds 18 maanden bij Actiris zijn ingeschreven en ondanks hun inspanningen geen werk hebben gevonden, moet toelaten om een eerste beroepservaring op te doen en competenties te ontwikkelen die een vlottere overgang naar een duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling mogelijk maken. – Wijziging van het besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 5 februari 1998 tot bepaling van de verdelingscriteria voor de subsidies toegekend aan de plaatselijke besturen die gesubsidieerde contractuelen tewerkstellen en van het besluit van 28 november 2002 betreffende het stelsel van de gesubsidieerde contractuelen, goedgekeurd door de BHR.

Eerste projectoproep voor de plaatselijke besturen en de non-profitsector gelanceerd in april 2016.

Resultaten: toewijzing van 655 betrekkingen via een inschakelingscontract (296 voor de plaatselijke besturen en 358 voor de non-profitsector) in juni 2016.

Tussen 1 juli en 31 december 2016 komen maximaal 479 jongeren geleidelijk in aanmerking voor een inschakelingscontract. In het eerste semester van 2017 zijn dat er 986.

Aanwerving van 5 bijkomende job coaches bij Actiris.

Ondertekening van de eerste inschakelingscontracten vanaf 15 juli 2016.

 A2O1B
Gezamenlijke initiatieven onderwijs / jongerenbijstand Oprichting van een zonaal platform waarin de Brusselse actoren uit de onderwijswereld en de sector van de jongerenbijstand overleg plegen, met als doel de networking tussen de betrokken spelers te bevorderen, lokale ervaringen te delen, projecten te ontwikkelen en samenwerkingsprotocols te sluiten.

Oprichting van lokale overlegcellen: met als doel vernieuwende en gerichte initiatieven voor te stellen om het schoolverzuim tegen te gaan door een intersectoraal partnerschap op te zetten tussen een of meerdere scholen, de PMSC en een of meerdere actoren uit de sector van de jongerenbijstand.

Versterking van de educatieve teams voor de aanpak van het schoolverzuim (projecten Accrojump): het is de bedoeling om drie scholen te laten samenwerken rond het oriëntatietraject, de inclusieve pedagogische afstemming, de alternatieven voor definitieve uitsluiting en de actieve rol van de leerling tijdens de opleiding.

Begeleiding van jongeren die afgehaakt hebben op school door hen individueel te ondersteunen en op te volgen, waarbij men zich ook ontfermt over NBMV

De samenstelling van het zonale overlegplatform is vastgelegd. Het is inmiddels al 4 keer bijeengekomen in 2015 en 2 keer in 2016.

31 projecten geselecteerd door de Regering in december 2015.

Ongeveer 150 actoren zijn betrokken als partner bij de uitvoering van de projecten.

 A2O1C

Stuurcomité

 • Initiatiefnemende Ministers: Minister-President, Minister bevoegd voor Tewerkstelling
 • Geassocieerde Ministers: Minister bevoegd voor Onderwijs, Ministers bevoegd voor Beroepsopleiding, Ministers bevoegd voor Middenstandsvorming, Minister bevoegd voor Jeugdzorg, Ministers bevoegd voor Volwassenenonderwijs
 • Partners: ESR, Actiris, Bruxelles Formation, VDAB Brussel, COCOF, VGC, Administratie van de Franse Gemeenschap (onderwijs, volwassenenonderwijs, jeugd), Administratie van de Vlaamse Gemeenschap (onderwijs, volwassenenonderwijs, jeugd), Vereniging van de Stad en de Gemeenten, Agentschappen en Dienst ESF
 • Soort overleg: Gedeelde doelstelling

Contacten

Kabinet Vervoort, initiatiefnemer Mevr. Jacquemart Chantal
Hertogsstraat 7-9,
1000 Brussel cjacquemart@gov.brussels
Mevr. Grippa Isabelle
Hertogsstraat 7-9,
1000 Brussel igrippa@gov.brussels
Kabinet Gosuin, initiatiefnemer Mevr. Amboldi Cristina Botanic Building – Sint-Lazaruslaan 10, 12de verdieping 1210 Brussel camboldi@gov.brussels 

Doelstelling 2: Uitvoering van het actieplan "Brusselaars in het openbaar ambt"

Met een percentage Brusselaars in het openbaar ambt tussen 30 en 70% heeft de Regering het engagement geformuleerd om zelf het voorbeeld te tonen en de representativiteit van de Brusselse werknemers in haar openbaar ambt aan te moedigen.

Op grond van de deskundigheid en de ervaring van elke ION en administratie en met de steun van het nieuwe Referentiecentrum voor stadsberoepen en het openbaar ambt « beezy.brussels » is een gemeenschappelijk actieplan voor alle Regeringsleden goedgekeurd waarbinnen gemeenschappelijke maatregelen en engagementen vastgesteld zullen worden voor heel het Brussels openbaar ambt.  Dat moet nu een vervolg krijgen, eveneens in functie van de prioriteiten die zijn vastgesteld in het nieuwe Regeerakkoord.

Verwezenlijking(en) van het eerste jaar 

Verwezenlijkingen Beschrijving Indicatoren/Deliverable Illustratie
Implementering van de subsidies voor diversiteit Deze maatregel is bedoeld voor het stimuleren van de aanwerving van werkzoekenden die afkomstig zijn uit wijken waar de werkloosheidsgraad hoger ligt dan het gewestelijk gemiddelde
 • Steun voor de aanwerving van 490 werkzoekenden afkomstig uit wijken met een hoge werkloosheidsgraad (voor de GOB en de ION’s).
 

High angle shot of a diverse group of business professionals

Invoering van de Selor-instapkaart voor de betrekkingen van niveau C

 

Personen zonder GHSO die slagen voor deze proef van Selor, mogen deelnemen aan wervingsexamens voor niveau C. Dit initiatief vormt tevens onderdeel van een proefproject met Bruxelles Formation, gefinancierd via de Youth Guarantee. Verder heeft Beezybrussels contact opgenomen met de VDAB en de GSOB om de kaart te valoriseren op lokaal niveau.
 • Overeenkomst gesloten tussen Beezybrussels en Selor.
 • 50 kandidaten begeleid en/of opgeleid door Beezy in mei.
 • Infosessie met de HR-directies van de GOB en de ION’s op 20 mei.
 • (voor de proef van november worden 150 plaatsen voorzien).
 A2O2B

Stuurcomité

 • Initiatiefnemende Ministers: Minister-President, Staatssecretaris bevoegd voor Openbaar Ambt
 • Geassocieerde Ministers: Minister bevoegd voor Tewerkstelling, Ministers bevoegd voor Beroepsopleiding, Ministers bevoegd voor Ambtenarenzaken van de verschillende entiteiten, Ministers bevoegd voor Onderwijs
 • Partners: ESR, BRC Beezy, Actiris, Bruxelles Formation, VDAB Brussel, GSOB, BGC, BPB
 • Soort overleg: Overlegde doelstelling

Contacten

Kabinet Vervoort, initiatiefnemer Mevr. Grippa Isabelle
Hertogsstraat 7-9
1000 Brussel igrippa@gov.brussels
Kabinet Laanan, initiatiefnemer Mevr. Rabichieff Irène Regentlaan 21-23 1000 Brussel iriabicheff@gov.brussels

Doelstelling 3: Gewestelijk programma inzake de kringloopeconomie

Het komt erop aan de omvorming van de lineaire economie tot kringloopeconomie aan te moedigen door het uitwerken van een strategische en operationele visie op het leefmilieu als bron van plaatselijke werkgelegenheid. Dat gebeurt meer bepaald door de economische activiteit te verleggen via korte ketens om een zo volledig mogelijke waardeketen te verkrijgen op het grondgebied van ons Gewest. De conclusies en aanbevelingen van de evaluatie van de Alliantie Werkgelegenheid – Leefmilieu, die uitgevoerd werd tijdens de vorige legislatuur, zullen de werkzaamheden rond deze doelstelling onderbouwen.

Verwezenlijking(en) van het eerste jaar 

Verwezenlijkingen Beschrijving Indicatoren/Deliverable Illustratie
Goedkeuring van het gewestelijk programma voor de kringloopeconomie door de BHR. Het gewestelijk programma voor de kringloopeconomie is een plan met 111 concrete maatregelen die gebundeld zijn in 4 onderdelen :

(1)   Een gunstig overheidskader voor de ontwikkeling van de kringloopeconomie;

(2)   Een sectorale benadering;

(3)   Het mobiliseren van de territoriale actoren;

(4)   De ontwikkeling van een vernieuwende governance.

Het gewestelijk programma voor de kringloopeconomie is goedgekeurd op 10 maart 2016.  

A2O3A

Oproep tot het indienen van innoverende projecten Economie / Leefmilieu. Oproep tot het indienen van vernieuwende economische projecten uitgeschreven op 11 april en indiening van kandidaturen tot 14 juli. 4 onderdelen :

(1) Hergebruik, herstelling, recyclage;

(2) Nieuwe economische modellen;

(3) Optimaal gebruik van de hulpbronnen;

(4) Begeleiding.

Het eerste belangrijke initiatief van het gewestelijk programma voor de kringloopeconomie is een gezamenlijke oproep tot het indienen van projecten rond Economie – Leefmilieu. In 2016 wordt 1 miljoen € rechtstreekse steun bestemd voor bedrijven, KMO’s, ZKO’s, zelfstandigen, vzw’s, bedrijfspartnerships, … die in Brussel vernieuwende economische activiteiten op het getouw zetten.

Deze oproep werd uitgeschreven op 11 april 2016. Er mogen nog tot 15 juli projecten worden ingediend.

 economieenvironnement

Stuurcomité

 • Initiatiefnemende Ministers: Minister bevoegd voor Leefmilieu, Minister bevoegd voor Economie en Tewerkstelling
 • Geassocieerde Ministers: Minister-President, Ministers bevoegd voor Beroepsopleiding, Minister bevoegd voor Leerplichtonderwijs, Minister bevoegd voor Volwassenenonderwijs, Ministers bevoegd voor de Openbare Netheid in het BHG, Staatssecretaris bevoegd voor Wetenschappelijk Onderzoek in het BHG
 • Partners: ESR, Leefmilieu Brussel, Impulse, BEW, Actiris, Bruxelles Formation, VDAB Brussel, Innoviris, Citydev, Finance.Brussels, ANB
 • Soort overleg: Overlegde doelstelling

Contacten

Kabinet Fremault, initiatiefnemer Dhr. Dumont Julien Kapitein Crespelstraat 35 1035 Brussel jdumont@gov.brussels
Kabinet Gosuin, initiatiefnemer Dhr. Vanloqueren Gaëtan Botanic Building – Sint-Lazaruslaan 10, 12de verdieping 1210 Brussel gvanloqueren@gov.brussels

Doelstelling 4: Versterking van de gekruiste beleidsinitiatieven werk - opleiding

Aansluitend op de evaluatie van de verwezenlijkingen die kaderen in de New Deal en de samenwerkingsakkoorden over het gekruist beleid, zal via de taskforce Opleiding – Werk – Onderwijs – Ondernemen geijverd worden voor een versterkte synergie tussen deze bevoegdheden. Op gemeentelijk niveau zal eenzelfde dynamiek worden opgestart met de verschillende actoren in de tewerkstellings-, opleidings- en inschakelingssector. De uitdieping van de gekruiste beleidsinitiatieven Werk-Opleiding vormt de basis van de Alliantie Werk-Opleiding-Onderwijs.

Verwezenlijking(en) van het eerste jaar 

Verwezenlijkingen Beschrijving Indicatoren/Deliverable Illustratie
De sectorale actie in Brussel ontwikkelen Binnen de ESRBHG een functie invoeren van sectorale facilitator om de Brusselse sectorale actoren te mobiliseren, meer bepaald via het sluiten van kaderovereenkomsten met de Gewestregering.

Een inventaris opmaken van de bestaande sectorale overeenkomsten om de doelstellingen, hoofdstukken van de kaderovereenkomsten te bepalen

 • Aanwerving van de sectorale facilitator: gerealiseerd;
 • Actieplan met tijdpad en prioriteiten: bezig;
 • Modelkaderovereenkomst: bezig
 • Inventaris van de overeenkomsten
 • 1ste sectorale rondetafel horeca
 devsect
Oprichting opleidings- en tewerkstellingspolen Een kadernota uitwerken over de voorwaarden voor de oprichting van tewerkstellings- en opleidingspolen, hun opdrachten en de lopende (zoals het MIT of Evoliris) of potentiële projecten. Kadernota voorgesteld door de taskforce aan de Regeringen om de besluitvorming en de praktische uitvoering te onderbouwen.  A2O4B

Stuurcomité

 • Initiatiefnemende Minister: Minister van Tewerkstelling
 • Geassocieerde Ministers: Minister-President, Ministers bevoegd voor Beroepsopleiding, Ministers bevoegd voor Middenstandsvorming, Minister bevoegd voor Volwassenenonderwijs, Minister bevoegd voor Onderwijs
 • Werkgroep: ESR, Actiris, Cocof (SFPME), Bruxelles Formation, VDAB Brussel, Syntra, Tracé Brussel, Bassin EFE, BNCTO, WG Task Force, administraties van het volwassenenonderwijs
 • Soort overleg: Gedeelde doelstelling

Contact

Kabinet Gosuin, initiatiefnemer Mevr. Kempinaire Pascale Botanic Building – Sint-Lazaruslaan 10, 12de verdieping 1210 Brussel pkempinaire@gov.brussels

Doelstelling 5: Versterking van de beroepsopleiding

Als essentiële vector van de goede werking van de arbeidsmarkt blijft de beroepsopleiding één van de grote uitdagingen van de legislatuur. Zij vormt een van de aandachtspunten van de taskforce Werk – Opleiding – Onderwijs – Ondernemen.

Dit engagement is erop gericht de toegang van de Brusselaars tot kwalificaties en tewerkstelling te verbeteren. Met het oog daarop is het nodig te zorgen voor een betere onderlinge afstemming tussen het opleidingsaanbod en de sectoren die kansen op tewerkstelling bieden, maar ook om de in pijler 1 bepaalde beroepen van de toekomst te ontwikkelen

Het is de bedoeling om al deze beleidswerven op te nemen in de Alliantie Werk-Opleiding-Onderwijs door een vijfjarig opleidingsplan te integreren dat door elk van de twee Gemeenschappen zal worden omgezet.

Verwezenlijking(en) van het eerste jaar 

Verwezenlijkingen Beschrijving Indicatoren/Deliverable Illustratie
Zorgen voor een kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van het aanbod stages, individuele beroepsopleidingen in de onderneming en eerste beroepservaringen. Kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkeling van deze verschillende instrumenten

 

De regelgevende kaders (Europees, gewestelijk,…) met betrekking tot de bestaande opleidingsstages verduidelijken en een uniek en gemeenschappelijk kader voor de werkzoekenden voorstellen.

 • Ordonnantie stages
 • Besluit beroepsinlevingsstages
 • Herziening van het decreet tot instelling van Bruxelles Formation
 • Uitvoeringsbesluit dat de uitvoeringsmodaliteiten van IBO’s vastlegt
 • Nota die de WG Stages onder leiding van de ESRBHG gericht heeft tot de Regeringen voor het onderbouwen van de besluitvorming
 • Longitudinale follow-up van de werkzoekenden in instapstages

INDICATOREN :

 • Cijfers 2015 (vergelijking 2014) :

IBO-VDAB: 167 stagiairs (toename met 5,7%)

FPIe – BF: 1.538 stagiairs (tegenover 1.385)

Instapstages: 1.116 (tegenover 735)

Internationale stages (waaronder Europese stages): 139 (toename met 36,3%)

 • Tewerkstellingspercentage :

Instapstages:  63,7% van de stagiairs (41,7% voor de jongeren die geen stage hebben gedaan).

IBO in de onderneming: 83% van de stagiairs

 beroepsopleiding
Inzetten op de validering van de competenties Voorrang voor de werkzoekenden.

Consortium validering van de competenties (effectieve deelname van Actiris).

Heropstart van de Brusselse Coördinatie van de Validering van de Competenties.

 • Heropstart van de Brusselse coördinatie en deelname van Actiris
 • Strategische oriëntatienota voorgesteld in de taskforce
 • Aantal uitgereikte competentiebewijzen toegenomen van 712 in 2014 tot 1071 in 2015
 • Toename van het valideringsaanbod met 30% gepland in 2016.
 competenties

Stuurcomité

 • Initiatiefnemende Ministers: Ministers bevoegd voor beroepsopleiding
 • Geassocieerde Ministers: Minister bevoegd voor Economie en Tewerkstelling, Ministers bevoegd voor Onderwijs, Ministers bevoegd voor Middenstandsvorming, Staatssecretaris bevoegd voor Buitenlandse Handel,
 • Werkgroep: ESRBHG, Bruxelles Formation, VDAB Brussel, Cocof (SFPME), Syntra, Bassin EFE, BNCTO, Tracé vzw, Febisp, Actiris.
 • Soort overleg: gedeelde doelstelling

Contacten

Kabinet Gosuin, initiatiefnemer Mevr. Kempinaire Pascale Botanic Building – Sint-Lazaruslaan 10, 12de verdieping 1210 Brussel pkempinaire@gov.brussels
Kabinet Vanhengel, initiatiefnemer Dhr. De Latte Stefan Kunstlaaan 9 1210 Brussel sdelatte@gov.brussels

Doelstelling 6: Brussels programma voor het onderwijs

In de strijd tegen de jongerenwerkloosheid is het nodig om reeds van in een vroeg stadium, met name in het onderwijs, inspanningen te leveren.

De Brusselse Regering wil op de eerste plaats een samenwerkingsakkoord sluiten met de twee Gemeenschappen om de beleidsinitiatieven in Brussel op het vlak van onderwijs te ondersteunen, met als doel de Brusselse jongeren de kans te bieden op te klimmen op de sociale ladder.

Bij de aanpak van al deze uitdagingen zal de taskforce Werk – Opleiding – Onderwijs – Ondernemen een schakelrol vervullen in synergie met het Franstalige Bassin en de Vlaamse partners. Deze werkzaamheden zullen zich toespitsen op het onderdeel “beroepsgericht onderwijs” van de Alliantie Opleiding-Werk-Onderwijs.

Verwezenlijking(en) van het eerste jaar 

Verwezenlijkingen Beschrijving Indicatoren/Deliverable Illustratie
Oprichting van een schooldienst bij het Brussels Planningsbureau Die dienst zal weldra bestaan uit 6 personen. Zij is ten volle operationeel en verleent de volgende diensten:

 • Een volledige monitoring van de vraag naar en het aanbod van schoolplaatsen in het BHG;
 • Ondersteunende instrumenten aanreiken voor de lokalisatie van schoolprojecten door het tekort aan schoolplaatsen per wijk te analyseren, de bestaande scholen in het Brussels Gewest in kaart te brengen, de gebouwen / gronden die bruikbaar zijn voor scholen in kaart te brengen en een kadaster op te maken van de kantoorgebouwen die omgevormd kunnen worden tot scholen. Deze dienst is beschikbaar en gratis voor alle projectdragers;
 • Ondersteunende instrumenten aanreiken voor de uitvoering van projecten door een praktische gids en een vademecum te publiceren met nuttige informatie voor initiatiefnemers van schoolprojecten en door individuele ondersteuning te bieden aan de projectdragers.
 • Het werk van de initiatiefnemers van projecten die tot doel hebben te zorgen voor extra plaatsen op de Brusselse scholen vergemakkelijken.
 • Aantal projectdragers die zich gericht hebben tot de schooldienst: 35 inrichtende machten
 • Aantal lopende projecten waarvoor een beroep gedaan is op de dienst: 83
 • Beschrijving van de maatregelen:
  • informatie verschaffen over de gronden en gebouwen die beschikbaar zijn voor de bouw van scholen;
  • ontmoetingen organiseren tussen de initiatiefnemers van schoolprojecten, de schooldienst, de administraties die instaan voor de opvolging van de aanvragen voor stedenbouwkundige en milieuvergunningen, de gemeenten, Brussel Mobiliteit om het project in een vroeg stadium te analyseren en het mogelijk te maken er verbeteringen aan te brengen alvorens de SV-aanvragen in te dienen;
  • de initiatiefnemers van schoolprojecten bijstaan bij het indienen van hun vergunningsaanvragen;
  • *informatie bezorgen over de gemeenschaps- en gewestnormen m.b.t. de scholen;
  • contactpunt tussen de initiatiefnemers van schoolprojecten en de Brusselse administraties voor alle vragen in verband met hun project,
  • informatie bezorgen over de lopende schoolprojecten in een bepaalde wijk of gemeente….
 • Schooldienst opgericht
 • Monitoring en ondersteunende instrumenten voor de lokalisatie en de uitvoering van projecten.
 planningsbureau
Versterkte omkadering van de klassen Financiering van 35 bijkomende betrekkingen voor kinderverzorgsters in de onthaalklassen tegen het begin van het nieuwe schooljaar 2017. Het BHG financiert dus in totaal 214 bijkomende omkaderende VTE’s om de kwaliteit van de omkadering op de scholen van de Federatie Wallonië-Brussel te verbeteren. De bijkomende betrekkingen die toegewezen zijn aan de VGC (Onderwijscentrum Brussel) voor de Nederlandstalige scholen zullen ingezet worden in alle netwerken. Deliverable: Overeenkomst ondertekend met de FWB.

Overeenkomst met de VGC lopend.

 ecole
Versterking van de uitrusting van de Brusselse scholen De FWB besteedt jaarlijks een budget van 6.300.000 € aan de modernisering van de pedagogische uitrusting van de scholen voor beroepsgericht onderwijs over de hele Federatie.  In het decreet waarin dat officieel geregeld is, geeft de FWB aan te streven naar een toenadering tussen de onderwijs- en de arbeidswereld.  Het Brussels Gewest is zich ervan bewust dat zoiets dringend nodig is en heeft in het kader van de Strategie 2025 beslist zich aan te sluiten bij de inspanning van de FWB en in 2015 een bijdrage te leveren van 560.000 € en in 2016 een bedrag van 700.000 € in te brengen ten gunste van de 7 centra voor spitstechnologie (CST) in het Gewest. In 2015 kon dankzij de gezamenlijke inspanningen van de FWB en het BHG 1.120.000 € geïnvesteerd worden in 5 CST van het BHG.

De selectieprocedure voor de projecten 2016 loopt en zal de basis vormen om verder te investeren in de Brusselse CST.

 A2O6B

Stuurcomité

 • Initiatiefnemenede Ministers: Minister bevoegd voor Leerplichtonderwijs van de FWB, collegelid van de VGC bevoegd voor Onderwijs en Vorming, Minister-President van het BHG
 • Geassocieerde Ministers: Minister-President van de FWB en de Minister-Voorzitters van de Gemeenschapscommissies, Minister bevoegd voor Economie en Tewerkstelling, Ministers bevoegd voor Beroepsopleiding, Ministers bevoegd voor Volwassenenonderwijs, Ministers bevoegd voor jeugdzorg, Ministers bevoegd voor Hoger Onderwijs
 • Partners: ESRBHG, administratie VGC, onderwijsadministratie CFWB, ATO, BISA of toekomstig BPB, Bassin EFE, BNCTO, Bruxelles Formation, VDAB Brussel, Cocof, Syntra, Academische Pool, AGE, DGI, de verschillende inrichtende machten
 • Soort overleg: overlegde doelstelling

De Regering neemt er evenwel akte van dat de sociale partners deze doelstelling en de daarbij horende beleidswerven ondersteunen. De opportuniteit om gedeelde doelstellingen vast te leggen zal dus aan het begin van elk jaar tijdens de Sociale Top onderzocht worden op basis van de vragen van de sociale partners.

Contacten

Kabinet Shyns, initiatiefnemer Dhr. de Briey Laurent Surlet de Chokier Plaats  15-17 1000 Brussel laurent.debriey@gov.cfwb.be
Kabinet Vanhengel, initiatiefnemer Dhr. De Latte Stefan Kunstlaaan 9 1210 Brussel sdelatte@gov.brussels
Kabinet Vervoort, initiatiefnemer Mevr. Grippa Isabelle Hertogsstraat 7-9 1000 Brussel igrippa@gov.brussels

Doelstelling 7: Uitdiepen van de intergewestelijke samenwerking en uitbouw van een Hoofdstedelijke Gemeenschap

Voor de uitvoering van tal van beleidsinitiatieven is het regelmatig nodig verder te kijken dan het grondgebied van het Brussels Gewest en na te gaan welke uitdagingen en kansen zich aandienen in een geografisch uitgebreider gebied.

In de Brusselse gewestelijke beleidsverklaring wordt uitdrukkelijk beoogd om de intergewestelijke samenwerking verder uit te diepen en een Hoofdstedelijke Gemeenschap uit te bouwen met inachtneming van het kader waarin voorzien is door de bijzondere wet tot hervorming der instellingen.

Een van de wezenlijke uitdagingen voor de toekomstige samenwerking tussen de Gewesten bestaat erin de ontwikkeling van de tewerkstelling en de economische activiteit in het grootstedelijk gebied gezamenlijk te ondersteunen en op dat vlak een niet-concurrentieel en complementair gewestbeleid te voeren.

De nieuwe Hoofdstedelijke Gemeenschap zal de bestaande samenwerkingsmechanismen aanvullen als een soepel overleginstrument, met respect voor de materiële en territoriale bevoegdheden van de Gewesten.

Er wordt voorgesteld, zonder uiteraard andere vormen van bilateraal en trilateraal overleg en onderhandelingen tussen de Gewesten uit te sluiten, dat de Hoofdstedelijke Gemeenschap zich tevens kan buigen over toekomstgerichte aangelegenheden die kaderen in de beleidsdomeinen economie en werk, meer bepaald met het oog op de versterking van de mobiliteit van de werknemers, de coördinatie van zones voor economische en logistieke activiteiten en de uitwerking van een akkoord over de economische ontwikkeling van gebieden met banenscheppende activiteiten (bijv. Brussels Airport).

Verwezenlijking(en) van het eerste jaar 

Verwezenlijkingen Beschrijving Indicatoren/Deliverable Illustratie
Mandatering VDAB Vorming en begeleiding van Brusselse werkzoekenden die een Nederlandstalig beroepsinschakelingstraject willen volgen Sinds 2015 mandateert Actiris de VDAB voor de vorming en begeleiding van Brusselse werkzoekenden die een Nederlandstalig beroepsinschakelingstraject willen volgen bij de VDAB.  A2O7A
Overleg over de overgehevelde materies inzake tewerkstellings- en economische steun Een  intergewestelijke dialoog opstarten met als doel na te gaan wat de impact is van de concurrentie tussen de gewestelijke beleidsinstrumenten voor tewerkstelling en te vermijden dat deze negatieve gevolgen met zich meebrengt voor bedrijven en werknemers Beheer van het intergewestelijke aspect van de beleidsinstrumenten via protocolakkoorden (dienstencheques, betaald educatief verlof, enz.)  A2O7B

freepik.com

Stuurcomité

 • Initiatiefnemende Ministers: Minister-President van het BHG, Minister bevoegd voor Economie en Tewerkstelling van het BHG
 • Geassocieerde Ministers: Minister bevoegd voor Mobiliteit, Ministers bevoegd voor Beroepsopleiding, Ministers-Presidenten van het WG en het VG
 • Partners: ESR, Actiris, Impulse, BEW, VDAB, Bruxelles Formation, Forem, Cocof (SFPME)
 • Soort overleg: Overlegde doelstelling

Contacten

Kabinet Vervoort, initiatiefnemer Dhr. Martens Noé Hertogsstraat 7-9 1000 Brussel nmartens@gov.brussels 
Kabinet Gosuin, initiatiefnemer Dhr. Harmel Nicolas Botanic Building – Sint-Lazaruslaan 10, 12de verdieping 1210 Brussel nharmel@gov.brussels

Doelstelling 8: Promotie van duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling

De strijd tégen werkonzekerheid en vóór een kwaliteitsvolle tewerkstelling is een constante prioriteit in het werkgelegenheidsbeleid. Ter stimulering van een dynamiek die gericht is op een actieve bevordering van kwaliteitsjobs in heel het Brusselse economische weefsel, zal de Regering de inspanningen voor permanente vorming in de bedrijven ondersteunen, alsook initiatieven voor gelijke behandeling, diversiteit en de verzoening van beroeps- en privéleven.

Verwezenlijking(en) van het eerste jaar 

Verwezenlijkingen Beschrijving Indicatoren/Deliverable Illustratie
Opstarten van een evaluatie van de beleidsinstrumenten voor diversiteit. In het kader van de beleidswerf “ondersteunen van initiatieven m.b.t. gelijke behandeling en diversiteit” is beslist van start te gaan met een evaluatie van de bestaande beleidsinstrumenten om diversiteit te bevorderen: het diversiteitscharter, het diversiteitsplan en het diversiteitslabel.

Het is de bedoeling om op grond van die evaluatie de instrumenten te herzien. Het charter en het plan zijn uitgewerkt in respectievelijk 2005 en 2006; het is nodig na te gaan of zij nog afgestemd zijn op de Brusselse context en behoeften.

De evaluatie zal van juni 2016 tot oktober 2016 worden uitgevoerd door de RNDD. Het bestek is opgemaakt.

De oproep tot het indienen van projecten ter bestrijding van discriminatie is uitgeschreven en wordt afgesloten op 4 juli 2016

De in 2016 verwachte deliverable bestaat in de uitwerking van een nieuw diversiteitscharter.

 OutilsDiversite
Oprichting van een werkgroep “bestrijding van sociale dumping” De werkgroep “bestrijding van sociale dumping” is opgericht in uitvoering van de Brusselse regeringsnota “omzetting van richtlijn 2014/24/EU betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en de strijd tegen sociale dumping”.

Die werkgroep wordt gecoördineerd door het Observatorium van de referentieprijzen voor de overheidsopdrachten, die opgericht is binnen de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Deliverables :

Versterking van het Observatorium van de referentieprijzen voor de overheidsopdrachten via de aanwerving van 2 bijkomende VTE’s en de invoering van elektronische beheersinstrumenten. De website https://esr.irisnet.be/nl/observatory/ moet tot slot uitgroeien tot de belangrijkste interface tussen het Observatorium en de Brusselse aanbestedende overheden. De doelstelling is tweeledig: de aanbestedende overheden de mogelijkheid bieden zich tot het Observatorium te wenden voor een prijsanalyse en op vrijwillige basis de gegevens van overheidsopdrachten door te sturen met het oog op de samenstelling van een prijzendatabank.

De in 2016 verwachte bijkomende deliverable bestaat in de uitwerking van concrete voorstellen over :

 • de oprichting van een interfederaal / intergewestelijk platform voor het delen van gegevens m.b.t. overheidsopdrachten;
 • de mogelijkheid een Brussels repertorium van dienstverleners op te maken en de attesten van goede uitvoering van de aanbestedende overheden te centraliseren;
 • de ontwikkeling van een tool waarmee criteria m.b.t. het financieel vermogen van de bedrijven gekruist kunnen worden met dumpingindicatoren.
 A2O8B

Stuurcomité

 • Initiatiefnemende Minister: Minister bevoegd voor Economie en Tewerkstelling
 • Geassocieerde Ministers: Staatssecretaris bevoegd voor gelijke kansen, Minister-President, Minister bevoegd voor levenskwaliteit, Ministers bevoegd voor beroepsopleiding, Ministers bevoegd voor het openbaar ambt
 • ESRBHG, GOB (BEW), Actiris, Bruxelles Formation, VDAB Brussel
 • Soort overleg: Gedeelde doelstelling

Contact

Kabinet Gosuin, initiatiefnemer Mevr. Amboldi Cristina Botanic Building – Sint-Lazaruslaan 10, 12de verdieping 1210 Brussel camboldi@gov.brussels