Persconferentie 05/10/2016

Persbericht – Sociale Top – 5 oktober 2016:
De prioriteiten van de Brusselse Strategie 2025 voor het komende jaar

Rudi Vervoort, Brussels Minister-President, en Didier Gosuin, Brussels minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding, hebben vandaag samen met alle leden van de Regering en de Brusselse Economische en Sociale Raad een Sociale Top gehouden om te bepalen welke prioritaire beleidswerven van de Brusselse Strategie 2025 het komende jaar moeten worden uitgevoerd.

De balans van de verwezenlijkingen van het voorbije jaar werd op 21 juni voorgesteld tijdens een Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité met de gemeenschapsoverheden. De eerste resultaten waren zeer bemoedigend.

Aan het begin van dit parlementair jaar is het tijd om te bepalen welke nieuwe beleidswerven in 2016-2017 voorrang krijgen. Dit werk, dat de verschillende gewestelijke ministers en de Brusselse sociale partners hebben verwezenlijkt, werd gegoten in een tabel met 86 prioriteiten, die de Regering het komende jaar in samenwerking en in overleg met de sociaal-economische actoren in de praktijk zal brengen. Het gaat om een aanzienlijke inspanning, want het budget dat nodig is voor de uitvoering van de 86 prioriteiten wordt geraamd op 61 miljoen euro.

De 86 prioriteiten die tijdens de Top zijn vastgelegd, omvatten onder meer:

 • een nieuw kader voor tewerkstellingssteun dat is toegespitst op de behoeften van de Brusselse werkzoekenden en ondernemingen;
 • het versterken van de tewerkstellingscellen in Brussel in het kader van collectieve ontslagen en herstructureringen;
 • de uitvoering van de Small Business werkterreinen, met name de ondernemerspakketten, de uitwerking van een handvest met de banksector, een plan voor de bestrijding van sociale dumping;
 • het opzetten van een nieuw wettelijk kader voor de sociale economie;
 • de oprichting van een begeleidingspool voor ondernemingen;
 • de vereenvoudiging en versoepeling van de gunstregeling inzake schenkings- en successierechten bij de overdracht van ondernemingen;
 • het regionaliseren van de hotelbelasting;
 • het afkondigen van het BWRO voor het vereenvoudigen en verkorten van de stedenbouwkundige procedures;
 • het hervormen van de economische hulp (ordonnantie economische expansie)
 • de goedkeuring van een gewestelijk schema voor handelsontwikkeling;
 • de opstelling van een Brussels Industrieplan;
 • de opening van de nieuwe zetel van MAD, centrum gewijd aan de creatieve beroepen in de mode- en designsector;
 • de invoering van de Pool voor hergebruik Recy-K voor de ontwikkeling van nieuwe netwerken die werkgelegenheid verschaffen;
 • de goedkeuring van een Opleidingsplan 2020;
 • de opening van de eerste opleidings- en tewerkstellingspolen;
 • de opstelling van een geïntegreerd strategisch plan voor de renovatie van scholen via de verschillende bestaande gewestelijke en gemeenschapshefbomen;
 • de lancering van nieuwe “Schoolcontracten” om de Brusselse scholen aantrekkelijker te maken;
 • de invoering van een programma voor bi-diplomering met de bedoeling tweetalige leerkrachten op te leiden;

Conform de planning van de Strategie 2025 zal een jaarverslag worden opgesteld over de vordering van de prioriteiten. Het is de bedoeling om dat verslag vervolgens in te dienen bij het Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité (BESOC), dat zich zal buigen over de beleidswerven van de eerste pijler met gewestelijke bevoegdheidsdomeinen, en bij het uitgebreide BESOC, dat zich zal buigen over de beleidswerven van de tweede pijler met bevoegdheidsdomeinen van het Gewest en de Gemeenschappen. Die vergaderingen met de ondertekenaars van de Strategie 2025 vinden plaats in juni 2017.

Priopriteitentabel (PDF)